ติด ERROR #define SimpleTimer BlynkTimer ครับ ช่วยผมด้วยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h> //thank you Mr.TridentTD https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#define DHTPIN 32 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT22
#define DHTTYPE DHT22
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม

int setTemp;
int setHumid;

BLYNK_WRITE(V22) //temperature slider in app on pin V22
{
setTemp = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V23) //temperature slider in app on pin V23
{
setHumid = param.asInt();
}

//////////////////////////////////////////

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
char ssid[] = "xxxx";
char pass[] = "xxxxxxxx";
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = "xxxxxxxxx";

// ***LINE TOKEN*** //
#define LINE_TOKEN "NGqeU7GurZLLR9cLcBZkY8uvYLAPDKiZxxxxxx"

SimpleTimer timer;

BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.syncAll();
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("xxxxxxx");
Serial.println("xxxxxxxx");
Serial.println(LINE.getVersion());
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
LINE.notify("[myarduino.net](http://myarduino.net/)");

Blynk.begin(auth, ssid, pass); //ใส่ชื่อ WIFI and PASSWORD

pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, HIGH);
pinMode(2, OUTPUT); // ***ควบคุมอุณหภูมิ*** ///
digitalWrite(2, HIGH);

dht.begin();

timer.setInterval(1000L, sendUptime);

}

void sendUptime()
{
// *****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ***** *//
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
sensors_event_t event;
dht.temperature().getEvent(&event);
if (!isnan(event.temperature)) {
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
if (event.temperature >= 'setTemp' ) {
digitalWrite(2, LOW);
String LineText;
String string1 = "อุณหภูมิ ต่ำกว่ากำหนด";
String string2 = " °C ";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
}
else {
digitalWrite(2, HIGH);
}
}
dht.humidity().getEvent(&event);
if (!isnan(event.relative_humidity)) {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
if (event.temperature >= 'setHumid' ) {
digitalWrite(4, LOW);
String LineText;
String string1 = "ความชื้น ต่ำกว่ากำหนด ";
String string2 = " %";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
}
else {
digitalWrite(4, HIGH);
}
}
}

//*********************************************************//

void loop()
{
//if(Blynk.connected()) {
Blynk.run();
timer.run();

}

การแสดงผล ERROR

Arduino: 1.8.5 (Windows 8.1), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None"

In file included from C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,

         from C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkApiArduino.h:14,

         from C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp32.h:20,

         from D:\ESP32 Project Test\dht22_Slider\dht22_Slider.ino:3:

C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

Multiple libraries were found for "SimpleTimer.h"
 Used: C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer
 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SimpleTimer-master
exit status 1
Error compiling for board ESP32 Dev Module.

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

Copy error มาวางด้วยครับ

ลองทำตามนี้ครับแล้วแจ้งผลด้วย

ลองทำ แล้วครับ แต่ยังเป็นเหมือนเดิม ครับ

โทษทีครับเราแคป error มาไม่สุดเลยไม่เห็นว่าจริงๆ library ซ้ำกันอยู่

ตามไปลบโฟเดอร์ที่ไฮไล ออกไปครับ

Arduino: 1.8.5 (Windows 8.1), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None"

In file included from C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,

         from C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk.h:14,

         from D:\ESP32 Project Test\dht22_Slider\dht22_Slider.ino:2:

C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\admin01\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

exit status 1
Error compiling for board ESP32 Dev Module.

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ลบแล้วครับ ก็ยังติด ERROR เหมือนเดิมครับผม

พวกนี้แก่ไขให้ถูกหลักด้วยครับ

แก้ยังงัยครับ ผมมือใหม่ครับ ขอบคุณครับ

กด verify แล้วแคปหน้า IDE มาดูหน่อย


ลง library ของ Blynk ไปรึยังครับ

ลงแล้วครับ

วางโค้ตที่ใส่ล่าสุดหน่อยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <Blynk.h>
#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h> //thank you Mr.TridentTD https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#define DHTPIN 32 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT22
#define DHTTYPE DHT22
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม

int setTemp;
int setHumid;

BLYNK_WRITE(V22) //temperature slider in app on pin V22
{
setTemp = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V23) //temperature slider in app on pin V23
{
setHumid = param.asInt();
}

//////////////////////////////////////////

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
char ssid[] = "xxxx";
char pass[] = "xxxxxxxx";
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = "xxxxxxxxx";

// ***LINE TOKEN*** //
#define LINE_TOKEN "NGqeU7GurZLLR9cLcBZkY8uvYLAPDKiZxxxxxx"

SimpleTimer timer;

BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.syncAll();
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("xxxxxxx");
Serial.println("xxxxxxxx");
Serial.println(LINE.getVersion());
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
LINE.notify("[myarduino.net](http://myarduino.net/)");

Blynk.begin(auth, ssid, pass); //ใส่ชื่อ WIFI and PASSWORD

pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, HIGH);
pinMode(2, OUTPUT); // ***ควบคุมอุณหภูมิ*** ///
digitalWrite(2, HIGH);

dht.begin();

timer.setInterval(1000L, sendUptime);

}

void sendUptime()
{
// *****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ***** *//
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
sensors_event_t event;
dht.temperature().getEvent(&event);
if (!isnan(event.temperature)) {
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
if (event.temperature >= setTemp ) {
digitalWrite(2, LOW);
String LineText;
String string1 = "อุณหภูมิ ต่ำกว่ากำหนด";
String string2 = " °C ";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
}
else {
digitalWrite(2, HIGH);
}
}
dht.humidity().getEvent(&event);
if (!isnan(event.relative_humidity)) {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
if (event.temperature >= setHumid ) {
digitalWrite(4, LOW);
String LineText;
String string1 = "ความชื้น ต่ำกว่ากำหนด ";
String string2 = " %";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
}
else {
digitalWrite(4, HIGH);
}
}
}

//*********************************************************//

void loop()
{
//if(Blynk.connected()) {
Blynk.run();
timer.run();

}

ตอนนี้ error ขึ้นว่าไร ใช้บอร์ดอะไรถ่ายมาดูหน่อยครับ

ใช้ ESP8266 ครับ ยังแก้ error
ไม่ได้เลยครับ

ใช้ esp8266 แล้วทำไมใช้ library ของ esp32 ละครับ ลบบรรทัดนี้ออกครับ

แล้วก็เลือกบอร์ดให้ถูกด้วยครับ ตอนแรกที่ไม่ถามเพราะเห็นเลือกบอร์ดมาเป็น esp32 ตั้งแต่แรก แต่ใช้ esp8266 ก็เลยงงๆ

โค้ตชุดนี้ผม verify ผ่าน ด้วย ESP32

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h> //thank you Mr.TridentTD https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#define DHTPIN 32 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT22
#define DHTTYPE DHT22
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม

int setTemp;
int setHumid;

BLYNK_WRITE(V22) //temperature slider in app on pin V22
{
setTemp = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V23) //temperature slider in app on pin V23
{
setHumid = param.asInt();
}

//////////////////////////////////////////

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
char ssid[] = "xxxx";
char pass[] = "xxxxxxxx";
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = "xxxxxxxxx";

// ***LINE TOKEN*** //
#define LINE_TOKEN "NGqeU7GurZLLR9cLcBZkY8uvYLAPDKiZxxxxxx"

SimpleTimer timer;

BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.syncAll();
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("xxxxxxx");
Serial.println("xxxxxxxx");
Serial.println(LINE.getVersion());
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
LINE.notify("[myarduino.net](http://myarduino.net/)");

Blynk.begin(auth, ssid, pass); //ใส่ชื่อ WIFI and PASSWORD

pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, HIGH);
pinMode(2, OUTPUT); // ***ควบคุมอุณหภูมิ*** ///
digitalWrite(2, HIGH);

dht.begin();

timer.setInterval(1000L, sendUptime);

}

void sendUptime()
{
// *****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ***** *//
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
sensors_event_t event;
dht.temperature().getEvent(&event);
if (!isnan(event.temperature)) {
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
if (event.temperature >= 'setTemp' ) {
digitalWrite(2, LOW);
String LineText;
String string1 = "อุณหภูมิ ต่ำกว่ากำหนด";
String string2 = " °C ";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
}
else {
digitalWrite(2, HIGH);
}
}
dht.humidity().getEvent(&event);
if (!isnan(event.relative_humidity)) {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
if (event.temperature >= 'setHumid' ) {
digitalWrite(4, LOW);
String LineText;
String string1 = "ความชื้น ต่ำกว่ากำหนด ";
String string2 = " %";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
}
else {
digitalWrite(4, HIGH);
}
}
}

//*********************************************************//

void loop()
{
//if(Blynk.connected()) {
Blynk.run();
timer.run();

}

ผม copy โค๊ดชุดที่พี่โพส เลือกบอร์ด esp 32 แล้ว แต่ไม่ผ่าน ติด error เหมือนเดิม แสดงว่าคอมผมมีปัญหารึเปล่าครับ