ทดสอบ เซนเซอร์วัดความเข้มแสง ด้วย ESP 8266 + อ่านค่าจาก Blynk

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ผมจะทำการทดสอบเซนเซอร์วัดความเข้มแสงด้วย ESP 8266 + อ่านค่าจาก Blynk
สำหรับตัวเซ็นเซอร์จะใช้รุ่นนี้ครับ MCU-3001 OPT3001 Ambient Light lux meter Sensor

สเปคตามนี้ครับ

 • มีวงจรกรองแสงที่แม่นยำ

 • ตั้งค่าอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

 • วัดความเข้มแสงได้ช่วงกว้างตั้งแต่ 0.01 lux ถึง 83,000 lux

 • ใช้ไฟเลี้ยง 3.3V กระแสไฟใช้งานต่ำเพียง 1.8 μA

  อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าจะเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปทำอะไร ก็จะบอกว่าแล้วแต่ไอเดียลักษณะงานที่จะใช้ โดยโครงงานต่างๆที่ผมทำขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นใช้ภายในบ้าน แล้วค่อยขยายออกไปข้างนอก โดยเซ็นเซอร์ตัวนี้ผมมีจุดประสงค์ก็คือผมอยากจะเช็คสภาพแวดล้อมที่บ้าน โดย Monitor ผ่านสมาร์ทโฟนก็คือ App blynk นั่นเอง ก็คือผมอยากจะรู้ว่าที่บ้านแสงแดดเป็นยังไงบ้าง แสงแดดจ้า แดดร่มหรือครึ้ม หรือเข้าสู่ตอนกลางคืนแล้ว จะบอกว่าผมจะไม่ใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียว แต่จะมีเซ็นเซอร์อีก 2 ตัวเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น และเซ็นเซอร์บอกระดับความแรงของฝนตก ซึ่งตรงนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ว่าควรจะใช้เซ็นเซอร์ตัวไหนที่จะเหมาะกับที่บ้าน และมีไอเดียว่าเมื่อเราสามารถเช็คสภาพอากาศจากเซ็นเซอร์ทั้ง 3 ตัวได้ เราก็สามารถที่จะประเมินได้ว่า ขณะนี้สภาพอากาศที่บ้านเป็นอย่างไร เช่นฝนตกแต่แดดออก หรือฝนตกฟ้ามืด หรืออื่นๆ ซึ่ง Project ที่นำมาเสนอ ผมอยากจะเก็บข้อมูลเอาไว้ในเว็บไซต์นี้ ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่ง ถ้าผู้ที่เข้ามาอ่านในกระทู้นี้แล้วเกิดมีไอเดียที่แตกยอดออกไปก็ถือว่าโครงการที่ผมทำ มีประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจครับ ส่วนใครมีไอเดียอะไร ก็ โพสท์ แนะนำมาได้เลยครับ

ลองชมคลิปดูครับ สั้นๆ

Code เบื้องต้น รอพัฒนาต่อ

#include <ESP8266WiFi.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน            //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <ESP8266WebServer.h>       //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <WiFiManager.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน            //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <FS.h>              //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน            //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <DNSServer.h>          //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <ArduinoJson.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน            //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>      //โหลดไลบรารี่ของ BLYNK ..มาใช้งาน

#include <Wire.h>
#include <ClosedCube_OPT3001.h>
ClosedCube_OPT3001 opt3001;

#define OPT3001_ADDRESS 0x44


//------------------------------------------------------------------------------------------------

#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space

//------------------------------------------------------------------------------------------------


//------------------------------------------------------------------------------------------------


//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int blynkIsDownCount = 0;                   //Integer Variable ตัวแปรชื่อ blynkIsDownCount ใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม โดยเริ่มต้นให้มีค่า = 0
char blynk_token[34] = "YkNarC2Yub7M2OcPbPnnn7UVBIeFMqgD";  
//Character Variable ตัวแปรที่ใช้เก็บอักขระ
bool shouldSaveConfig = false;

BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


//***********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
//***************************************************************//*****************************************************************************************************
//*******************************    void setup    *********************************************
//*****************************************************************************************************

void setup() {

 //****************************************************************************************************

 pinMode(D0, OUTPUT);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
 pinMode(D3, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D3 เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config

 // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
 digitalWrite(D0, LOW);//ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน


 //***************************************************************************************************

 Serial.begin(115200);
 opt3001.begin(OPT3001_ADDRESS);
 //*************************  การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266  ************

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");

   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
     strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }
 //end read

 //*************************  จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266  ***************


 //**************************    AP AUTO CONNECT  **************************************************

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 34);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);

 for (int i = 5; i > 0; i--) {
  digitalWrite(D0, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(D0, LOW);
  delay(500);
  Serial.print (String(i) + " ");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 }


 if (digitalRead(D3) == LOW) {
  digitalWrite(D0, LOW);
  Serial.println("Button Pressed");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  wifiManager.resetSettings();//ให้ล้างค่า SSID และ Password ที่เคยบันทึกไว้


  // wifiManager.autoConnect(); ใช้สร้างชื่อแอคเซสพอยต์อันโนมัติจาก ESP + ChipID

  if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT AP CONFIG")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.reset();
   delay(5000);

  }
 }


 Serial.println("connected........:)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue());


 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["blynk_token"] = blynk_token;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");

  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  }
  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  //end save
 }

 //**************************  จบ  AP AUTO CONNECT  **************************************************

 Serial.println("local ip"); //แสดงข้อความใน Serial Monitor
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 // Blynk.config(blynk_token);////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server แบบปกติ
 Blynk.config(blynk_token, server, port);
 ////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server*********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม, server, port แค่นี้จบ timer.setInterval(30000L, reconnecting); //Function reconnect
 //ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 30 วินาที
 //มาจากฟังชั่นเปิดใช้งาน BlynkTimer ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ interrupt timer หมายถึงเมื่อครบเวลาตามที่กำหนดไว้โปรแกรมหลักจะกระโดดไปทำงานในโปรแกรมตอบสนองที่กำหนดไว้
 // (1) ชื่อออฟเจคไว้อ้างอิง (ผู้ใช้งานตั้งชื่อเองในที่นี้ตั้งคำว่า "timer")
 // (2) กำหนดค่าช่วงเวลาที่ให้บอร์ดกระโดดไปทำงานในโปรแกรมตอบสนอง ในที่นี้กำหนดเป็น 30000L หมายถึงให้บอร์ดมาทำงานในโปรแกรมตอบสนองทุก ๆ 30 วินาที
 // (3) ชื่อโปรแกรมตอบสนอง (ฟังก์ชั่นย่อย) ในที่นี้ตั้งชื่อว่า reconnecting ซึ่งบอร์ดจะวนมาทำงานฟังก์ชั่นชื่อนี้ทุก ๆ เวลาที่กำหนด (ทุกๆ 30 วินาที)


 configureSensor();
 printResult("High-Limit", opt3001.readHighLimit());
 printResult("Low-Limit", opt3001.readLowLimit());


}


//*****************************************************************************************************
//*******************************   จบ void setup    *********************************************
//*****************************************************************************************************//*****************************************************************************************************
//*******************************   void loop    *************************************************

void loop() {

 OPT3001 result = opt3001.readResult();
 printResult("OPT3001", result);

 delay(3000);

 //--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 if (Blynk.connected())
 {
  Blynk.run();// ถ้าเชื่อมต่ Blynk Server ได้-----ไฟ LED สีน้ำเงินบนบอร์ด จะติดค้าง

  digitalWrite(D0, HIGH); //หลอด LED สีน้ำเงินที่ บอร์ด MCU esp8266 ติดค้างแสดงว่า WiFi ใช้งานได้  //-----// ถ้าเชื่อมต่ Blynk Server ไม่ได้-----ไฟ LED สีน้ำเงินบนบอร์ด จะกระพริบ---------------------------------
  //----//หลอด LED สีแดงติดกระพริบแสดงว่ากำลังค้นหา WiFi ----------------------------------------------------

 } else {

  digitalWrite(D0, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(D0, HIGH);
  delay(100);

 }
 //--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 timer.run();//ให้เวลาของ Blynk ทำงาน

 delay(100);
}


//*******************************  จบ void loop   *************************************************
//*****************************************************************************************************


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
void reconnecting()
{
 if (!Blynk.connected())
 {
  blynkIsDownCount++;
  BLYNK_LOG("blynk server is down! %d times", blynkIsDownCount);
  Blynk.connect(5000);
 }
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------


BLYNK_CONNECTED()
{


 Blynk.syncAll();//ให้ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดล่าสุดจาก Blynk Server
 //Serial.println(".");//per debug //แสดงข้อความใน Serial Monitor


}

void configureSensor() {
 OPT3001_Config newConfig;

 newConfig.RangeNumber = B1100;
 newConfig.ConvertionTime = B0;
 newConfig.Latch = B1;
 newConfig.ModeOfConversionOperation = B11;

 OPT3001_ErrorCode errorConfig = opt3001.writeConfig(newConfig);
 if (errorConfig != NO_ERROR)
  printError("OPT3001 configuration", errorConfig);
 else {
  OPT3001_Config sensorConfig = opt3001.readConfig();
  //  Serial.println("OPT3001 Current Config:");
  //  Serial.println("------------------------------");
  //
  //  Serial.print("Conversion ready (R):");
  //  Serial.println(sensorConfig.ConversionReady, HEX);
  //
  //  Serial.print("Conversion time (R/W):");
  //  Serial.println(sensorConfig.ConvertionTime, HEX);
  //
  //  Serial.print("Fault count field (R/W):");
  //  Serial.println(sensorConfig.FaultCount, HEX);
  //
  //  Serial.print("Flag high field (R-only):");
  //  Serial.println(sensorConfig.FlagHigh, HEX);
  //
  //  Serial.print("Flag low field (R-only):");
  //  Serial.println(sensorConfig.FlagLow, HEX);
  //
  //  Serial.print("Latch field (R/W):");
  //  Serial.println(sensorConfig.Latch, HEX);
  //
  //  Serial.print("Mask exponent field (R/W):");
  //  Serial.println(sensorConfig.MaskExponent, HEX);
  //
  //  Serial.print("Mode of conversion operation (R/W):");
  //  Serial.println(sensorConfig.ModeOfConversionOperation, HEX);
  //
  //  Serial.print("Polarity field (R/W):");
  //  Serial.println(sensorConfig.Polarity, HEX);
  //
  //  Serial.print("Overflow flag (R-only):");
  //  Serial.println(sensorConfig.OverflowFlag, HEX);
  //
  //  Serial.print("Range number (R/W):");
  //  Serial.println(sensorConfig.RangeNumber, HEX);
  //
  //  Serial.println("------------------------------");
 }

}

void printResult(String text, OPT3001 result) {
 if (result.error == NO_ERROR) {
  Serial.print(text);
  Serial.print(": ");
  Serial.print(result.lux);
  Serial.println(" lux");
  Blynk.virtualWrite(V0, result.lux);

  //https://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode
  //"\xE2\x9B\x85"Sun behind
  //"\xE2\x98\x80" :black sun with rays
  //"\xE2\x98\x81" cloud
  //"\xF0\x9F\x8C\x9C" last quarter moon with face

 }
 else {
  printError(text, result.error);
 }
 if (result.lux < 50 ) {
  Blynk.virtualWrite(V40, "\xF0\x9F\x8C\x9C");
 }
 
 if (result.lux > 50 and result.lux <= 2000) {
  Blynk.virtualWrite(V40, "\xE2\x98\x81");
 }

 if (result.lux > 2000 and result.lux <= 20000 ) {
  Blynk.virtualWrite(V40, "\xE2\x9B\x85");
 }

 if (result.lux > 20000 and result.lux <= 80000 ) {
  Blynk.virtualWrite(V40, "\xE2\x98\x80");
 }
}

void printError(String text, OPT3001_ErrorCode error) {
 Serial.print(text);
 Serial.print(": [ERROR] Code #");
 Serial.println(error);
 Blynk.virtualWrite(V0, error);
}
1 Like

สอบถามหน่อยครับ เอา esp8266 กับ opt3001 มาต่อกันเลยไม่ต้องผ่านอะไรก่อนใช่ไหมครับ

ต่อกันได้โดยตรงเลยครับ

ตอนนี้ผมเอาไปใช้แล้วนะครับ

1 Like

วัดความเข้าแสง หน่วยเป็น lux แปลงเป็น W/m2 ยังไงครับ

ถ้ามีสูตรการแปลง​ ก็เขียนโค้ดได้ครับ