สอบถามการอ่านค่า แล้วส่งออกทาง Line Notify ครับ

พูดคุยกันเรื่องบอร์ด Arduino

ผมทำโปรเจค อ่านค่าสถานะ Air ว่าเปิดหรือปิดอยู่ แล้วตอนก่อน สองทุ่ม ให้แจ้งทาง Line Notify ว่าสถานะตอนนี้เปิดหรือปิด … และสั่งปิดสองทุ่ม ในทุก ๆ วัน … และจะสั่งเปิดมันตอนเวลา 8 โมงเช้าในทุก ๆ วัน ตอนนี้ติดปัญหาครับ คือ

1.จะ set ให้แจ้งเตือนผ่าน Line Notify ทุก ๆ ทุ่มครึ่ง . สองทุ่ม ไม่ทราบว่าจะใช้คำสั่งอะไร ครับ

2.พอมันทำร่วมกับคำสั่งอื่น ค่าเวลาที่ดึงมา พอทำร่วมกับคำสั่งอื่น มันก็จะกระโดดไป จะให้มัน run ค่าเวลาตลอดโดยที่ไม่ไปร่วมกับ คำสั่งอื่น เป็นไปได้ไหมครับ

3.ปัญหาของโค้ดนี้ พอหน่วงเวลานาน ๆ ให้มันส่งค่า ทีนี้มันจะข้ามเวลที่เรากำหนดไว้เช่น ให้จ่าย 1 ตอน 16.00 น. พอมันหน่วงนาน มันข้าม 16.00 ไป มันก็ไม่จ่าย 1 ออกมาแล้วครับ

อันนี้โค้ดครับ (ขออภัยครับ ยังมือใหม่ครับ)

#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "HTTPClient.h"
#include <time.h>
#include <WiFiClientSecure.h>


#define SSID    "xxxx"   
#define PASSWORD  "xxxxxxxx"   
#define LINE_TOKEN "pkZdoFEVMTveWYiB56xYSeI3H6LlotK2hamEnYYTBzH" 

int timezone = 7*3600;
int dst = 0;

//#include "DHT.h"
//#define DHTPIN 13
//#define DHTTYPE DHT11
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

/////////////// input Read Air1-Air7
 const int buttonPin1 = 23;
 const int buttonPin2 = 22; 
 const int buttonPin3 = 21; 
 const int buttonPin4 = 19; 
 
/////////// output control air on/off
 const int SW_Air1 = 34;
 const int SW_Air2 = 35;
 const int SW_Air3 = 32;
 const int SW_Air4 = 33;


 
//////////////////////////////// 

void setup() {


 pinMode(buttonPin1, INPUT);
 pinMode(buttonPin2, INPUT);
 pinMode(buttonPin3, INPUT);
 pinMode(buttonPin4, INPUT);


 pinMode(SW_Air1, OUTPUT);
 pinMode(SW_Air2, OUTPUT);
 pinMode(SW_Air3, OUTPUT);
 pinMode(SW_Air4, OUTPUT);

 
 configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org", "time.hist.gov");
 Serial.println("\nWaiting for time");
 while (!time(nullptr)) {
  Serial.print(",");
  delay(500);
 }
 //dht.begin();
 Serial.begin(115200); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());

 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 LINE.notify("");
 
}void loop() {

 time_t now = time(nullptr);
 struct tm* p_tm = localtime(&now);
 
 Serial.print(p_tm->tm_hour);
 Serial.print(":");
 Serial.print(p_tm->tm_min);
 Serial.print(":");
 Serial.print(p_tm->tm_sec);
 Serial.println("");
 delay(100);

  float Air1 = buttonPin1;
  float Air2 = buttonPin2;
  float Air3 = buttonPin3;
  float Air4 = buttonPin4;

 
 
 Air1 = digitalRead(buttonPin1);
 Air2 = digitalRead(buttonPin2);
 Air3 = digitalRead(buttonPin3);
 Air4 = digitalRead(buttonPin4);
 

 if (Air1 == HIGH || Air2 == HIGH || Air3 == HIGH || Air4 == HIGH ) {
  String LineText;
  String string1 = " ROOM1 Air";
  String string2 = " ON ";
  LineText = string1 + string2; 
  Serial.print("Line ");
  Serial.println(LineText);
  LINE.notify(LineText);
  //LINE.notify("Temperature is: "+String(t)+" C"); 
  delay(1500000L);
 }

 if(p_tm->tm_hour == 15 && p_tm->tm_min == 20 && p_tm->tm_sec == 00) {
 
 digitalWrite(SW_Air1,HIGH);
 digitalWrite(SW_Air2,HIGH);
 digitalWrite(SW_Air3,HIGH);
 digitalWrite(SW_Air4,HIGH);
  
 delay(100); 
}
 
 if (Air1 == LOW || Air2 == LOW || Air3 == LOW || Air4) {
  String LineText;
  String string1 = " ROOM1 Air ";
  String string2 = " OFF ";
  //String string3 = " tm* p_tm";
  LineText = string1 + string2;
  Serial.print("Line ");
  Serial.println(LineText);
  LINE.notify(LineText);
  //LINE.notify("Temperature is: "+String(t)+" C"); 
  delay(1500000L);
 }
 
 if(p_tm->tm_hour == 15 && p_tm->tm_min == 40 && p_tm->tm_sec == 00) {
 

 digitalWrite(SW_Air1,LOW);
 digitalWrite(SW_Air2,LOW);
 digitalWrite(SW_Air3,LOW);
 digitalWrite(SW_Air4,LOW);
  
 delay(500);  
}

 }

พอให้รับค่า Air มาจริง ๆ มันยังส่งค่าผิดอยู่เลยครับ ส่ง on บ้าง off บ้างสลับกันมาใน Line Notify

1 Likes

ใช้การเปรียบเทียบเวลาเอาครับ เพิ่มคำสั่งให้ดึงเวลา ออนไลน์มาก็ได้ ถ้าไม่มีโมดูล นาฬิกา ถ้ามากกว่าเวลา ทุ่มครึ่ง หรือเท่ากับก็ให้ส่งการแจ้งเตือนไป

ได้ครับ ใช้การตั้งรอบเวลามันจะทำงานเป็นรอบๆ ตามที่เราตั้งโค้ตก็จะแยกจากโค้ตหลักด้วย

ใช้วิธี milli เอาไม่หน่วงแต่เป็นการนับแทนตัวอย่างตามกระทู้นี้