ต้องการส่งข้อความไป Line

esp8266
(Sathaporn Sathaporn) #1

คือผมทำโปรเจคอยู่โปรดจคหนึ่งครับ
วัตถุประสงค์ของโปรเจคคือ ควบคุมการเปิดไฟผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยแอพ Blynk
เบื้องต้นผมสามารถควบคุมการปิดเปิดได้แล้วครับแต่ติดตรงที่


คือผมต้องการให้กดปุ๋มที่ควบคุม GP0 และก็ส่งไปที่ขา Virtual V1 ด้วยอ่าครับ
ผมไม่รู้จะเขียนโปรแกรมยังไงให้มันส่งไปที่ Virtual V1 ยังไงอ่าครับ รบกวนด้วยครับ

1 Like
ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือตอนนี้ รับค่าจาก ค่าความชื้นในดิน เพื่อเปิด รีเลย์ ได้แล้วค่ะ แต่ปุ่ม Button มันไม่เปิดปิดตาม ต้องทำยังไงค่ะ
(Permpol Thanapunnamas) #2

จริงๆ ควรเขียนแบบนี้ครับ ปุ่มที่ตั้งเป็น gp0 ให้เปลี่ยนเป็น v1 แทนจากนั้นให้เพิ่มโค้ต ลงไปสั่ง Loop V1 ให้ on gp0 ครับ

แบบนี้ครับ

BLYNK_WRITE(V1) 
{
  if (param.asInt()==1) { // เมื่อ V1 มีค่าเป็น 1

    digitalWrite(0, 1); //Relay1 on

    }
  }else{
    digitalWrite(0, 0); //Relay 1 off

  }
 
}
1 Like
ต้องการสั่งงานด้วยปุ่ม button ที่แอป (on/off) ต้องเขียนคำสั่งอะไร เพิ่มมั้งครับ
(Sathaporn Sathaporn) #4
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

String LINE_TOKEN = "9999999999999999999999999999999";

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "9999999999999999999999999";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "99999999999999999999";
char pass[] = "99999999999999999";

BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue == 1){
  String txt = "Relay 1 on (" + String (millis()) + ")";
  Line_Notify(LINE_TOKEN, txt);
 }
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

void Line_Notify(String LINE_Token, String message) {

 String msg = String ("message=") + message;

 WiFiClientSecure client;
 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }

 String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_Token) + "\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(msg.length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += msg;

 client.print(req);

 unsigned long timeout = millis();
 while (client.available() == 0) {
  if (millis() - timeout > 5000) {
   Serial.println(">>> Client Timeout !");
   client.stop();
   return;
  }
 }

 // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
 while (client.available()) {
  String line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);
 }

 Serial.println();
 Serial.println("closing connection");
}

โค้ดที่ผมใช้ทำอยู่อ่าครับ

(Sathaporn Sathaporn) #5


มัน Error ครับ

(Permpol Thanapunnamas) #6
BLYNK_WRITE(V1) 
{
  if (param.asInt()==1) { // เมื่อ V1 มีค่าเป็น 1

    digitalWrite(0, 1); //Relay1 on
  }else{
    digitalWrite(0, 0); //Relay 1 off

  }
 
}

แก้ใหม่ครับ

(Sathaporn Sathaporn) #7


ต้องแก้ไขตรงไหนครับ

(Permpol Thanapunnamas) #8

ใช้บอร์ดอะไรครับ ลง lib ของ esp8622 ยัง

(Sathaporn Sathaporn) #9

ลงแล้วครับ ผมยังใช้ทดลองเปิดปิดไฟอยู่เลยครับ

(Permpol Thanapunnamas) #10

copy error มาดูทีครับ

(Sathaporn Sathaporn) #11
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

In file included from C:\Users\ต้อม\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:18:0,

         from C:\Users\ต้อม\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,

         from C:\Users\ต้อม\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,

         from C:\Users\เธ•เน?เธญเธก\Desktop\Off.on.4CH\Off.on.4CH.ino:4:

C:\Users\เธ•เน?เธญเธก\Desktop\Off.on.4CH\Off.on.4CH.ino: In function 'void BlynkWidgetWrite1(BlynkReq&, const BlynkParam&)':

C:\Users\ต้อม\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkHandlers.h:152:10: error: redefinition of 'void BlynkWidgetWrite1(BlynkReq&, const BlynkParam&)'

   void BlynkWidgetWrite ## pin (BlynkReq BLYNK_UNUSED &request, const BlynkParam BLYNK_UNUSED &param)

     ^

C:\Users\ต้อม\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkHandlers.h:160:31: note: in expansion of macro 'BLYNK_WRITE_2'

 #define BLYNK_WRITE(pin)   BLYNK_WRITE_2(pin)

                ^

C:\Users\เธ•เน?เธญเธก\Desktop\Off.on.4CH\Off.on.4CH.ino:26:1: note: in expansion of macro 'BLYNK_WRITE'

C:\Users\ต้อม\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkHandlers.h:152:10: error: 'void BlynkWidgetWrite1(BlynkReq&, const BlynkParam&)' previously defined here

   void BlynkWidgetWrite ## pin (BlynkReq BLYNK_UNUSED &request, const BlynkParam BLYNK_UNUSED &param)

     ^

C:\Users\ต้อม\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkHandlers.h:160:31: note: in expansion of macro 'BLYNK_WRITE_2'

 #define BLYNK_WRITE(pin)   BLYNK_WRITE_2(pin)

                ^

C:\Users\เธ•เน?เธญเธก\Desktop\Off.on.4CH\Off.on.4CH.ino:17:1: note: in expansion of macro 'BLYNK_WRITE'

exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
(Permpol Thanapunnamas) #13

ตัวนี้ลงยังครับ

(Sathaporn Sathaporn) #14

ยังครับ พึ่งลงเสร็จแล้วคอมพายก็ไม่ผ่านครับ

(Permpol Thanapunnamas) #15

แคปหน้า Tools มาดูหน่อยครับ

(Sathaporn Sathaporn) #16

นี่ครับ


แต่ผมลองแก้ตรง BLYNK_WRITE ให้เลขมันไม่เหมือนกันอ่าครับ มันคอมพายผ่านเฉย

(Sathaporn Sathaporn) #17

(Permpol Thanapunnamas) #18

ได้แล้วหรอ

(Sathaporn Sathaporn) #19

ใช่ครับ แต่มันจะคนละวงกันกับ เปิดปิดไฟอ่าครับ

1 Like
(Permpol Thanapunnamas) #20

อ่อมันผิดตรงนี้

ผมก็ดูไม่ทั่ว 555

Compile ไม่ผ่านคับขึ้น Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
(Sathaporn Sathaporn) #21

555 แล้วผมต้องเพิ่มโค้ดที่เป็นชุดส่งไป Line ไปอยู่ในวง V1 ยังไงครับ

(Permpol Thanapunnamas) #22

เอาไปรวมกันได้เลยครับ

BLYNK_WRITE(V1) 
{
  if (param.asInt()==1) { // เมื่อ V1 มีค่าเป็น 1

    digitalWrite(0, 1); //Relay1 on
    int pinValue = param.asInt();
      if (pinValue == 1){
    String txt = "Relay 1 on (" + String (millis()) + ")";
    Line_Notify(LINE_TOKEN, txt);
      }
  }else{

    digitalWrite(0, 0); //Relay 1 off

  } 
}