การรีเซ็ตโหนด mcu esp 8266 แบบตั้งเวลาให้ Reset อัตโนมัติแทนการกดปุ่มที่บอร์ด แบบไม่ง้อ Code

สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของ การรีเซ็ตบอร์ดของ node mcu esp 8266 โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง ESP.reset() หรือ ESP.restart() เพราะการทำวิธีนี้ผมลองศึกษาดูแล้วปรากฏว่าเมื่อใช้คำสั่งนี้ เมื่อถึงเวลาที่เราตั้งค่าเอาไว้เราจะต้องมีการกดปุ่มรีเซ็ตแบบ Manual ที่บอร์ด 1 ครั้ง จากนั้นเมื่อครบรอบเวลาครั้งต่อไปมันจะทำการรีเซ็ต บอร์ดของ node mcu esp 8266 ให้แบบอัตโนมัติ แต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่าถ้าเราต้องการตั้งเวลาไป 15 ชั่วโมงเราต้องรอเวลาให้ครบ 15 ชั่วโมงก่อนแล้วจึงมากดปุ่มรีเซ็ต เพื่อให้รอบต่อไปในการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ

จากสาเหตุดังกล่าวผมจึงคิดวิธีการว่าผมเพียงแค่ต้องการที่จะตั้งเวลาเอาไว้และเมื่อถึงเวลาก็ให้มัน Reset บอร์ดของ node mcu esp 8266เลยโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง ESP.reset() หรือ ESP.restart() และไม่ต้องไปกดปุ่มรีเซ็ตบอร์ด ในครั้งแรก ดังนั้นแนวคิดของผมคือทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปกดปุ่ม Reset บอร์ดในครั้งแรก ดังนั้นจึงเกิดเป็นแนวคิด โดยการใช้ทรานซิสเตอร์เข้ามาช่วย เพื่อจะทำให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติเหมือนกดปุ่ม Reset บอร์ดจริงๆ ยังไงเดี๋ยวลองชมคลิปผลลัพธ์ที่ได้ก่อนนะครับ

1 Likes

จากที่ได้อธิบายไปก็เขียนได้ diagram ได้ตามนี้ ในส่วนของตัวโค้ชนั้นผมจะนำเสนอเป็นบางส่วนเพื่อให้นำไปศึกษาการใช้งานดูนะครับ ในส่วนของ Push button switch อาจจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้แต่ถ้าต่อก็แนะนำให้ใช้โค้ดที่ผมลงในบทความก่อนๆดูนะครับ

#define D5 14

void setup() {
 pinMode(D5, OUTPUT);
 digitalWrite(D5, HIGH);//ให้ D5 เป็น 0

}

void loop() {
 delay(10000);
 digitalWrite(D5, LOW);//ให้ D5 เป็น 1
}

มีแค่นี้ครับ อิ…อิ… เอาไว้ทดลองว่าได้ผลหรือไม่ แต่จริงๆแล้วมันได้ผลครับ ผมรับประกัน เพราะผมต้องการเอาไปใช้งานจริง ไม่ได้ทำไว้ทดลองครับ
ที่นี้การเขียนโค้ดง่ายๆแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดยาวๆขึ้นมา การหน่วงเวลาที่ 10 วินาทีจะทำให้โปรแกรมเกิดการหน่วงเวลา ซึ่งจะทำให้ โค้ดตัวอื่นๆไม่สามารถจะทำงานได้เลย ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องให้ Node MCU Esp 8266 ทำงานแบบ Multi Task นั่นเอง เพื่อไม่ทำให้เกิดการหน่วงของ code ที่ใช้กับอุปกรณ์ตัวอื่น
ตัวอย่าง Code ครับ

//*********************************************************************************************
//NodeMCU V2 จะมี LED อยู่ 2 ตัวคือบนชิพ ESP8266 (D4) และบนบอร์ด (D0)
//NodeMCU V3 จะมี LED อยู่ 1 ตัวคือบนชิพ ESP8266 (D4) ซึ่งไม่มีบนบอร์ดเหมือน V2
//เลือกบอร์ดเป็น NodeMCU 1.0 ความเร็วอัพโหลดจะเป็น 115200 และ LED_BUILTIN จะเป็น D0
//*********************************************************************************************

#include <ESP8266WiFi.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน            //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <ESP8266WebServer.h>       //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <WiFiManager.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน            //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <FS.h>              //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน            //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <DNSServer.h>          //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <ArduinoJson.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน            //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>      //โหลดไลบรารี่ของ BLYNK ..มาใช้งาน

#include <time.h>//NTP Server

#include <Scheduler.h>

#include <LCD.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//------------ LCD ---------------------------
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

byte Wifibase[8] = //icon for termometer
{
 B11111,
 B10101,
 B10101,
 B01110,
 B00100,
 B00100,
 B00100,
 B00100
};
byte WifiL1[8] = //icon for termometer
{
 B00110,
 B00110,
 B00110,
 B00110,
 B00110,
 B00110,
 B00110,
 B00110
};

byte WifiL2[8] = //icon for termometer
{
 B01110,
 B01110,
 B01110,
 B01110,
 B01110,
 B01110,
 B01110,
 B01110
};


byte WifiL3[8] = //icon for termometer
{
 B11110,
 B11110,
 B11110,
 B11110,
 B11110,
 B11110,
 B11110,
 B11110
};

byte intrnetok[8] = //icon for termometer
{
 B01110,
 B10101,
 B10101,
 B10101,
 B10101,
 B10101,
 B01110,
 B00100
};
byte blynk[8] = //icon for termometer
{
 B01110,
 B10101,
 B10101,
 B10101,
 B10101,
 B10101,
 B01110,
 B00100
};

#include "PCF8574.h"
PCF8574 pcf8574_3(0x3C);//ตัวที่ 3
PCF8574 pcf8574_2(0x3A); //ตัวที่ 2
PCF8574 pcf8574_1(0x38); //ตัวที่ 1
unsigned long timeElapsed;


#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#define D0 16           // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP8266 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
#define D3 0           // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้

#define D7 13           //เชคสัญญาณ Internet เชคระดับสัญญาณ WiFi

#define D4 2           //เชคระดับสัญญาณ WiFi 0-30%
#define D5 14          //เชคระดับสัญญาณ WiFi >=50%
#define D6 12          //เชคระดับสัญญาณ WiFi >=60%


#define D9 3


//------------------------------------------------------------------------------------------------
long rssi;
int rssiled;
//------------------------------------------------------------------------------------------------


//LED แสดงสถานะ Internet โดยแนวคิดคือ วนลูป loop ให้ ESP8266 ติดต่อ www.google.co.th ไปเรื่อยๆ LED ก็จะติด แสดงว่า Internet มา
const char* host = "www.google.co.th";  //ต้องการให้ส่งการติดต่อไปยัง Website นี้


//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int blynkIsDownCount = 0;                   //Integer Variable ตัวแปรชื่อ blynkIsDownCount ใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม โดยเริ่มต้นให้มีค่า = 0
char blynk_token[34] = "OUoATnGCDD229TqtcE6PVW6Yewp8feTr";  //ใส่ Blynk token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอนที่เรา Create Project ใหม่
//Character Variable ตัวแปรที่ใช้เก็บอักขระ
bool shouldSaveConfig = false;

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//ฟังชั่นเปิดใช้งาน BlynkTimer ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ interrupt timer หมายถึงเมื่อครบเวลาตามที่กำหนดไว้โปรแกรมหลักจะกระโดด
//ไปทำงานในโปรแกรมตอบสนองที่กำหนดไว้
//กรณีนี้จะนำฟังชั่นที่เปิดใช้งาน BlynkTimer ไปใช้ในการ เชื่อมต่อซ้ำ (reconnecting)
//โดยรูปแบบคำสั่ง คือ timer.setInterval(30000L, reconnecting); อยู่ใน void setup

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


//***********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
//***************************************************************


int timezone = 7;

char ntp_server1[20] = "ntp.ku.ac.th";
char ntp_server2[20] = "fw.eng.ku.ac.th";
char ntp_server3[20] = "time.uni.net.th";

int dst = 0;


class RssiTask : public Task {
 protected:
  void loop() {
   rssi = WiFi.RSSI();
   rssiled = ((((rssi * 100) / -127) - 100) * -1);// ทำให้เป็น % ความแรงของ WiFi จะดูง่ายกว่า
   //Blynk.virtualWrite(V5, ( ((rssi * 100) / -127) - 100) * -1);  // ทำให้เป็น % ความแรงของ WiFi จะดูง่ายกว่า

   //เชคระดับสัญญาณ WiFi >= 60%
   if (rssiled >= 60 ) {
    digitalWrite(D6, HIGH);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.write(3);
    delay(10);

   } else {
    digitalWrite(D6, LOW);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print((char)0x20);//ว่าง ไม่มีสี
    delay(10);

   }
   //เชคระดับสัญญาณ WiFi >= 50%
   if (rssiled >= 50 ) {
    digitalWrite(D5, HIGH);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.write(2);
    delay(10);

   } else {
    digitalWrite(D5, LOW);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print((char)0x20);
    delay(10);

   }
   //เชคระดับสัญญาณ WiFi 0-30%
   if (rssiled >= 30 ) {
    digitalWrite(D4, HIGH);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.write(1);
    delay(10);

   } else {
    digitalWrite(D4, LOW);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print((char)0x20);
    delay(10);

   }

   yield();
   delay(200);
  }

} rssi_print_task;
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

class InternetTask : public Task {
 protected:
  void loop() {

   //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   //เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการติดต่อ ถี่เกินไป จะกำหนดให้ วน loop ปกติเป็นจำนวน n ครั้ง ตัวอย่าง i=100 จะวน 100 รอบปกติก่อน แล้วจึงมาที่ WiFiClient client; 1 ครั้ง
   //Client เป็นการกำหนดให้ ESP8266 ทำหน้าที่เป็นเครื่องลูกข่าย โดยเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายด้วยไอพีแอดเดรสและพอร์ตที่กำหนดไว้เพื่อขอใช้บริการนั้นๆ
   //WiFiClient(); คือ การประกาศสร้าง object ของ WifiClient
   //เป็นฟังก์ชั่นสำหรับสั่งให้ ESP8266 เชื่อมต่อกับ Server ด้วย URL และ Port
   //host = สำหรับกำหนด URL ของ Server ที่ต้องการเชื่อมต่อ host
   //port = สำหรับกำหนด Port ที่ Server เปิดรับอยู่ 80

   WiFiClient client;
   if (client.connect(host, 80))
   {
    //Serial.println("connected");
    digitalWrite(D7, HIGH);
    client.stop();
    delay(100);

    lcd.setCursor(11, 3);
    lcd.write(5);
   }
   else {
    //Serial.println("connection failed!");
    digitalWrite(D7, LOW);
    client.stop();

    lcd.setCursor(11, 3);
    lcd.print((char)0x20);
   }

   delay(4000);
  }
} internet_print_task;

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

class BlynkTask : public Task {
 protected:
  void loop() {

   //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   if (Blynk.connected())
   {
    Blynk.run();

    digitalWrite(D0, HIGH);

    lcd.setCursor(19, 3);
    lcd.write(6);   } else {

    digitalWrite(D0, LOW);

    lcd.setCursor(19, 3);
    lcd.print((char)0x20);
    delay(200);

    digitalWrite(D0, HIGH);

    lcd.setCursor(19, 3);
    lcd.write(6);

    delay(100);

   }
   //--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   timer.run();//ให้เวลาของ Blynk ทำงาน

   delay(100);

  }
} blynk_task;

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------class DMTTask : public Task {
 protected:
  void setup() {

   configTime(timezone * 3600, dst, ntp_server1, ntp_server2, ntp_server3);
   //Serial.println("Waiting for time");
   while (!time(nullptr)) {
    //Serial.print(".");
    delay(500);
   }
   //Serial.println();
   //Serial.println("Now: " + NowString());


  }

  void loop() {
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(NowString());

   lcd.setCursor(10, 0);
   lcd.print(NowString2());

   delay(1000);
  }  //NTP SERVER
  String NowString() {
   time_t now = time(nullptr);
   struct tm* newtime = localtime(&now);

   String tmpNow = "";
   tmpNow += " ";
   tmpNow += String(newtime->tm_hour);
   tmpNow += ":";
   tmpNow += String(newtime->tm_min);
   tmpNow += ":";
   tmpNow += String(newtime->tm_sec);
   return tmpNow;
  }

  String NowString2() {
   time_t now = time(nullptr);
   struct tm* newtime = localtime(&now);

   String tmpNow = "";
   tmpNow += String(newtime->tm_mday);

   tmpNow += "-";
   tmpNow += String(newtime->tm_mon + 1);
   tmpNow += "-";
   tmpNow += String(newtime->tm_year + 2443);//+ อีก 2443 จะได้เป็น พ.ศ.
   return tmpNow;


  }

} DMT_task;


//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


/**class PbTask : public Task {
 protected:
  void setup() {

   pcf8574_3.begin();
   pcf8574_2.begin();
   pcf8574_1.begin();
   timeElapsed = millis();

   pcf8574_1.pinMode(P1, OUTPUT);
   pcf8574_1.digitalWrite(P1, 1);

   pcf8574_3.pinMode(P0, INPUT);

   pcf8574_3.pinMode(P2, INPUT);
   pcf8574_3.pinMode(P3, INPUT);
   pcf8574_3.pinMode(P4, INPUT);
   pcf8574_3.pinMode(P5, INPUT);
   pcf8574_3.pinMode(P6, INPUT);
   pcf8574_3.pinMode(P7, INPUT);


   pcf8574_2.pinMode(P0, OUTPUT);
   pcf8574_2.pinMode(P1, INPUT);
   pcf8574_2.pinMode(P2, OUTPUT);
   pcf8574_2.pinMode(P3, OUTPUT);
   pcf8574_2.pinMode(P4, OUTPUT);
   pcf8574_2.pinMode(P5, OUTPUT);
   pcf8574_2.pinMode(P6, OUTPUT);
   pcf8574_2.pinMode(P7, OUTPUT);
   pcf8574_2.digitalWrite(P0, 1);
   pcf8574_1.digitalWrite(P1, 1);
   pcf8574_2.digitalWrite(P2, 1);
   pcf8574_2.digitalWrite(P3, 1);
   pcf8574_2.digitalWrite(P4, 1);
   pcf8574_2.digitalWrite(P5, 1);
   pcf8574_2.digitalWrite(P6, 1);
   pcf8574_2.digitalWrite(P7, 1);


  }

  void loop() {
   uint8_t value0 = pcf8574_3.digitalRead(P0);
   uint8_t value1 = pcf8574_2.digitalRead(P1);
   uint8_t value2 = pcf8574_3.digitalRead(P2);
   uint8_t value3 = pcf8574_3.digitalRead(P3);
   uint8_t value4 = pcf8574_3.digitalRead(P4);
   uint8_t value5 = pcf8574_3.digitalRead(P5);
   uint8_t value6 = pcf8574_3.digitalRead(P6);
   uint8_t value7 = pcf8574_3.digitalRead(P7);

   if (value0 == 1) {
    pcf8574_2.digitalWrite(P0, 0);
   }
   else {
    pcf8574_2.digitalWrite(P0, 1);
   }


   if (value1 == 1) {
    pcf8574_1.digitalWrite(P1, 0);
   }
   else {
    pcf8574_1.digitalWrite(P1, 1);
   }   if (value2 == 1) {
    pcf8574_2.digitalWrite(P2, 0);
   }
   else {
    pcf8574_2.digitalWrite(P2, 1);
   }


   if (value3 == 1) {
    pcf8574_2.digitalWrite(P3, 0);
   }
   else {
    pcf8574_2.digitalWrite(P3, 1);
   }


   if (value4 == 1) {
    pcf8574_2.digitalWrite(P4, 0);
   }
   else {
    pcf8574_2.digitalWrite(P4, 1);
   }


   if (value5 == 1) {
    pcf8574_2.digitalWrite(P5, 0);
   }
   else {
    pcf8574_2.digitalWrite(P5, 1);
   }

   if (value6 == 1) {
    pcf8574_2.digitalWrite(P6, 0);
   }
   else {
    pcf8574_2.digitalWrite(P6, 1);

   }   if (value7 == 1) {
    pcf8574_2.digitalWrite(P7, 0);
   }
   else {
    pcf8574_2.digitalWrite(P7, 1);
   }

   delay(100);
  } } Pb_task;


**/


class Esprestart : public Task {
 protected:
  void setup() {

   pinMode(D9, OUTPUT);
   digitalWrite(D9, HIGH);//ให้ D9 เป็น 0 

  }
  void loop() {
   delay(10000);
   digitalWrite(D9, LOW);//ให้ D9 เป็น 1 
   //delay(2000);
   // digitalWrite(D9, HIGH);//ให้ PinRx เป็น 0 ไม่มีไฟจ่ายจะลง Ground แทน

  }
} esprestart;

//*****************************************************************************************************
//*******************************    void setup    *********************************************
//*****************************************************************************************************

void setup() {

 //****************************************************************************************************


 pinMode(D0, OUTPUT);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
 pinMode(D3, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D3 เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config
 pinMode(D4, OUTPUT);
 pinMode(D5, OUTPUT);
 pinMode(D6, OUTPUT);
 pinMode(D7, OUTPUT);

 pinMode(D9, OUTPUT);
 digitalWrite(D9, HIGH);//ให้ D9 เป็น 1 คือมีแรงดัน 5vdc จ่ายเข้าไปก่อน โดยการต่อ R330Ohm เข้า Ground จะได้มี Load ไม่ short cirrcuit // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
 digitalWrite(D0, LOW);//ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน
 digitalWrite(D4, LOW);
 digitalWrite(D5, LOW);
 digitalWrite(D6, LOW);
 digitalWrite(D7, LOW); lcd.begin(20, 4);


 lcd.createChar(1, WifiL1);
 lcd.createChar(2, WifiL2);
 lcd.createChar(3, WifiL3);
 lcd.createChar(4, Wifibase);
 lcd.createChar(5, intrnetok);
 lcd.createChar(6, blynk); //***************************************************************************************************

 Serial.begin(115200);


 //*************************  การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266  ************

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");

   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
     strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }
 //end read

 //*************************  จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266  ***************

 //**************************    AP AUTO CONNECT  **************************************************

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 34);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);//กำหนดตำแหน่งที่0 ของแถวที่ 0 (อยู่ข้างบนสุดของจอ LCD)
 lcd.print("Wait 5 Sec AP Config"); //แถวที่ 0 ตำแหน่งที่ 0 ให้แสดงตัวอักษร

 for (int i = 5; i > -1; i--) {
  digitalWrite(D0, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(D0, LOW);
  delay(500);
  Serial.print (String(i) + " ");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(String(i) + " ");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Button Press->config");

 }


 if (digitalRead(D3) == LOW) {
  digitalWrite(D0, HIGH);
  Serial.println("Button Pressed");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print("Button Pressed");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Smartphone AP Config ");
  wifiManager.resetSettings();//ให้ล้างค่า SSID และ Password ที่เคยบันทึกไว้


  // wifiManager.autoConnect(); ใช้สร้างชื่อแอคเซสพอยต์อันโนมัติจาก ESP + ChipID

  if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT AP CONFIG")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.reset();
   delay(5000);

  }
 } Serial.println("Connected.......OK!)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue());
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(2, 2);
 lcd.print("Connected....OK!");
 delay(1000);


 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("saving config");
  delay(1000);
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["blynk_token"] = blynk_token;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");

  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
   lcd.setCursor(4, 1);
   lcd.print("Failed> open config");
   delay(1000);
  }
  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  //end save
 }

 //**************************  จบ  AP AUTO CONNECT  **************************************************
 Serial.println("local ip"); //แสดงข้อความใน Serial Monitor
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 lcd.clear();
 lcd.setCursor(2, 1);//กำหนดตำแหน่งที่0 ของแถวที่ 0 (อยู่ข้างบนสุดของจอ LCD)
 lcd.print("IP :"); //แถวที่ 0 ตำแหน่งที่ 0 ให้แสดงตัวอักษร
 lcd.setCursor(6, 1);
 lcd.print(WiFi.localIP()); //แถวที่ 0 ตำแหน่งที่ 0 ให้แสดงตัวอักษร
 // Blynk.config(blynk_token);////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server แบบปกติ
 Blynk.config(blynk_token, server, port);
 ////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server*********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม, server, port แค่นี้จบ timer.setInterval(30000L, reconnecting); //Function reconnect
 //ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 30 วินาที
 //มาจากฟังชั่นเปิดใช้งาน BlynkTimer ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ interrupt timer หมายถึงเมื่อครบเวลาตามที่กำหนดไว้โปรแกรมหลักจะกระโดดไปทำงานในโปรแกรมตอบสนองที่กำหนดไว้
 // (1) ชื่อออฟเจคไว้อ้างอิง (ผู้ใช้งานตั้งชื่อเองในที่นี้ตั้งคำว่า "timer")
 // (2) กำหนดค่าช่วงเวลาที่ให้บอร์ดกระโดดไปทำงานในโปรแกรมตอบสนอง ในที่นี้กำหนดเป็น 30000L หมายถึงให้บอร์ดมาทำงานในโปรแกรมตอบสนองทุก ๆ 30 วินาที
 // (3) ชื่อโปรแกรมตอบสนอง (ฟังก์ชั่นย่อย) ในที่นี้ตั้งชื่อว่า reconnecting ซึ่งบอร์ดจะวนมาทำงานฟังก์ชั่นชื่อนี้ทุก ๆ เวลาที่กำหนด (ทุกๆ 30 วินาที) char_menu1(); //สร้าง Function
 Scheduler.start(&blynk_task);
 Scheduler.start(&rssi_print_task);
 Scheduler.start(&internet_print_task);
 Scheduler.start(&DMT_task);
 Scheduler.start(&esprestart);
 //Scheduler.start(&Pb_task);
 Scheduler.begin();

}


//*****************************************************************************************************
//*******************************   จบ void setup    *********************************************
//*****************************************************************************************************


void char_menu1() {

 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.write(4);

 lcd.setCursor(13, 3);
 lcd.print("Blynk");

 lcd.setCursor(2, 3);
 lcd.print("Internet");

 lcd.setCursor(2, 2);
 lcd.print("PUYIOT");

}

//*****************************************************************************************************
//*******************************   void loop    *************************************************


void loop() {//Loop นี้จะใใช้งานไม่ได้ถ้าทำเป็น MultiTask แล้ว
}

//*******************************  จบ void loop   *************************************************
//*****************************************************************************************************

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
void reconnecting()
{
 if (!Blynk.connected())
 {
  blynkIsDownCount++;
  BLYNK_LOG("blynk server is down! %d times", blynkIsDownCount);
  Blynk.connect(5000);
 }
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------


BLYNK_CONNECTED()
{

 Blynk.syncAll();//ให้ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดล่าสุดจาก Blynk Server
 //Serial.println(".");//per debug //แสดงข้อความใน Serial Monitor
}
1 Likes

อย่างนี้ก็ได้หรอ บางทีผมก็แอบกังวนอยู่ในๆ ว่าหากรันยาวๆ มันอาจจะ error ได้ การรีเซตในช่วงเวลา ที่ไม่ได้ ทำงานใน process ใดๆ เลย ก็เป็นอีกทางเลือกที่หน้าสนใจ ขนาดมือถือ แรงๆ สเถียรสูงหลายยี่ห้อ ใช้ไปนานๆ ยังต้องรีเซตใหม่เลย นับประสาอะไรกับ esp เล้า ขอบคุณมากครับพี่ ชี่ทางสว่างเลยครับ

ได้ครับ เรื่องเล็กๆ น้อย ๆ ที่เป็นพื้นฐานแบบนี้ เราต้องเอาให้ได้ก่อน แล้วพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ

ลืมไปครับ Code ตั้งเวลา


const long oneSecond = 1000; // a second is a thousand milliseconds
const long oneMinute = oneSecond * 60;
const long oneHour  = oneMinute * 60;
const long fourHour  = oneHour * 4;
const long oneDay  = oneHour * 24;

 

void setup() {

   pinMode(D9, OUTPUT);
   digitalWrite(D9, HIGH);//ให้ D9 เป็น 0

  }
  void loop() {
   delay(fourHour);
   digitalWrite(D9, LOW);//ให้ D9 เป็น 1
   //delay(2000);
   // digitalWrite(D9, HIGH);//ให้ PinRx เป็น 0 ไม่มีไฟจ่ายจะลง Ground แทน

  }
3 Likes

ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เหมือนสวิทช์น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับบอร์ดarduino อื่นได้ ที่มีขารีเซ็ต
ดีครับ

Diagram ตัวนี้ ผมปรับเปลี่ยนใหม่ กำลังทดสอบการใช้งานอยู่ ในรูปจะมี LED Switch บ้าง ผมแค่ทดสอบนะครับ แต่ผลลัพธ์ ตาม Diagram ครับ


1 Likes

พี่ครับพอดีผมทำโปรเจคแบบนี้อยู่อะครับแต่ใช้ netpie ในการแสดงผล พี่พอจะมีแนวทางไหมครับ ของผมทำโปรเจ็คเครื่องหยอดเหรียญจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติอะครับ ผมจะแบ่งเป็น 2 อย่างคือ ด้านอินพุตกับเอาพุตถ้าพี่เห็นช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ แนะนำหน่อยครับ แนวทางก็ได้ผมไม่เก่งเขียนโปรแกรมอะคับแต่เขียนไปคร่าวก็ลองเอาของคนอื่นมาผสมดู ถ้าพี่เห็นช่วยติดต่อกลับมาหน่อยได้ไหครับ

แล้วตอนนี้ทำอะไรเสร็จแล้วบ้าง ติดปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้

ติดปัญหาตรงที่คำนวณค่าไฟฟ้า แบบเซ็ดค่าft ได้ และก็กราฟครับ ส่วนอินพุตเหลือเขียนโปรแกรมสั่งตั่งเวลาในการหยอดเหรียญและสั่งปิดเปิดดีเลย์ครับ ถ้าพี่พอให้คำแนะนำหนือช่วยได้ขอ id.line ไว้ติดต่อได้ไหมครับ

ตัวอย่างนะครับ ที่ผมใช้อยู่

ไฟฟ้า.xlsx (284.5 KB)

สร้างการคำนวณด้วย Excel ก่อน (ชื่อ Sheet “การคำนวณ”)เพื่อทดสอบว่าตรงหรือไม่ จากนั้นก็เอาไปเขียน code ครับ

 voltage = pzem.voltage();
  current = pzem.current();
  power = pzem.power();
  energy = pzem.energy();
  frequency = pzem.frequency();
  pf = pzem.pf();


  //1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
  //ที่บ้านเราใช้ค่านี้ ประเภท 1125 คือ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน อัตราค่าบริการ 38.22 บาท/เดือน

  //1 - 150 หน่วยละ 3.2484 บาท

  if (energy >= 1 && energy <= 150) {
   kWh_1 = energy * 3.2484;
  }
  if (energy > 150) {
   kWh_1 = 150 * 3.2484;
  }

  //หน่วยที่ 151  - 400 หน่วยละ 4.2218 บาท

  if (energy >= 151 && energy <= 400) {
   kWh_2 = (energy - 150) * 4.2218;
  }
  if (energy > 400) {
   kWh_2 = 250 * 4.2218;
   //401    -- >  หน่วยละ 4.4217 บาท
   kWh_3 = (energy - 400) * 4.4217;
  }

  //รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  kWh_T = kWh_1 + kWh_2 + kWh_3;
  kWh_T1 = kWh_T + 38.22 + (energy * Ft_float);

  Electric_bill = kWh_T1 + (kWh_T1 * 0.07);

ส่วนการ เซ็ดค่าft ประจำเดือน ผมใช้ วิธีการตั้งค่าผ่าน Text input ของ Blynk ครับ โดยเข้าไปเชคค่า ft ที่นี่่ก่อน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - Energy Regulatory Commission of Thailand ,ท่อก๊าซ,กำกับกิจการ,อัตราค่าบริการพลังงาน,ค่าไฟฟ้า FT,Energy Regulator,แผน PDP";

จากนั้นป้อนเข้าไปใน Text input ของ Blynk แล้วให้เก็บไว้ใน Eeprom ของ ESP แล้ว get ค่า ออกมาคำนวณต่อครับ

BLYNK_WRITE(V28)//ค่า Ft ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง สร้าง Text input ที่ Blynk App
{
 Ft_st = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
 Ft_float = Ft_st.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น float
 EEPROM.put(200, Ft_float); //เขียนค่า Ft_float ที่เป็น float ลงใน Address xxx
 EEPROM.commit(); //จบการเขียน
 Ft_float = EEPROM.get(200, Ft_float);//อ่าน ค่า Ft_float ที่เป็น float จาก Address xxx มาใช้งาน
}

ย้อนกลับไปดู code ข้างบน บรรทัด kWh_T1 = kWh_T + 38.22 + (energy * Ft_float);

พี่เคยใช้ netpie ไหมครับ ทำแบบที่พี่ทำใน blynk เซ็ดค่า ft อะครับ ผมงมตรงนี้อยู่และครับพี่

ที่ผมแนะนำไป มีหลักการคือ หาระบบ การเชื่อมต่อ ที่สามารถป้อนข้อมูล เข้ามาใน ESP ของเราให้ได้เท่านั้นเองครับ แต่รูปแบบการนำข้อมูลเข้า ก็แล้วแต่ใครจะรู้ว่าระบบอะไรสามารถนำข้อมูลเข้า ESP ได้
netpie ผมไม่เคยใช้ครับ ใช้แต่ Blynk

ตัวอย่างครับ

1 Likes

ขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
ผมทำโปรเจค ให้ esp32 ดึงว่าค่าเวลามาจาก server แล้วตั้งเวลาว่า 10 โมงเช้า จ่าย 1 ออกมา
4 โมงเย็นจ่าย 0 ออกมา แต่ในช่วงนี้บอร์ดจะมีคำสั่งให้ reset บอร์ด ซึ่งเมื่อ reset แล้ว ค่า 1 ที่จ่ายออกมาจะกลายเป็น 0 ก่อนถึงเวลาที่กำหนด ตือ 4 โมงเย็น ควรใช้คำสั่งแบบไหนดีครับ ผมลองแล้วมันยังไม่เวิร์คครับ

ขอบคุณครับ

1 Likes

ควรมีการเก็บคำสั่งปัจจุบันไว้ใน EEPROM ครับ หากมีการรีเซตเมื่อเริ่มทำงานใหม่เราก็ให้ไปอ่านค่าเดิมก่อนดับจาก EEPROM ก่อน

1 Likes

ขอบคุณครับ