ขอสอบถามการใช้งานบอร์ด Mega WiFi ในการสั่งงานผ่าน Blynk ครับ

ผมมีเรื่องมารบกวนขอความรู้ในการใช้งานบอร์ด mega wifi ในการใช้แอพ blynk ในการสั่งงานบอร์ดให้ขา digital ตั้งแต่ขา 22 ทำงานครับ ผมลองผิดมาหลายรอบแล้วไม่สำเร็จซักทีครับRemy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 5:58am #2

ขอดูโค้ตที่ใช้หน่อยครับ

Attackpor June 17, 2020, 6:02am #3

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
//Blynk config
//Token ผมใส้ไว้แล้วครับตรงนี้เอาออกเพื่อโพสครับ
char auth[] = "....................."; //Token ของ LightBiO ใน Blynk
//char server[] = "128.199.173.118";
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;


// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Office";
char pass[] = "1212312121hay";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:02am #4

เลือกบอร์ดให้ถูกต้องด้วยครับ

image

image

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:06am #5

เคสนี้เลือกบอร์ดให้ถูกก็น่าจะได้แล้วครับ อีกอย่าง เลือก pin ให้ถูก type ด้วย

image

image

Attackpor June 17, 2020, 6:13am #6

ลองแก้บอร์ กับ เซ็ตปุ่มใหม่แล้วครับ ยังไม่ได้ครับ แล้วมีข้อความเด้งสลับไปมาด้านล่าง connect กับ disconnect ครับ


Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:21am #7

กดตรง serial Arduino IDE มาดูครับ

Attackpor June 17, 2020, 6:23am #8

image

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:24am #9

ศึกษาจากกระทู้นี้ที่เป็นโค้ต ตรง blynk connect () ใสเพิ่มเข้าไปด้วยครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:26am #10

ลองเพิ่มดีเลย์เข้าไปหน่อย

void loop()
{
 Blynk.run();
 delay(200);
}

Attackpor June 17, 2020, 6:35am #11

image

เพิ่ดโค๊ด

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:53am #12

ลองใส่ delay ดูรึยังครับ

Attackpor June 17, 2020, 6:55am #13

ใส่แล้วครับผม

Attackpor June 17, 2020, 6:57am #14

Untitled
ผมสับขา 5 6 แบบนี้ถูกแล้วมั้ยครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 9:00am #15

อันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับ ตอนนี้ขอดูโค้ตล่าสุดที่ใช้หน่อย

Attackpor June 17, 2020, 9:52am #16

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = ".....q8R"; //Token key LightBiO
//char auth[] = ".....Rxf"; //Token key LightPor
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "Office";
char pass[] = "1212312121hay";
int port = 8080;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();
 delay(200);
}

image

ถ้าไม่รันแอพจะขึ้น App Blynk ทำงาน! พอกดรันแอพจะทำการเชื่อมอยู่ตลอดเวลาครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 5:58pm #17

ลองดูโค้ตนี้ครับ เป็นการใส่ในส่วนของ การเชื่อมต่อ server Blynk ถ้า เชื่อมเน็ตได้ถึงจะเชื่อมไปยัง server หากไม่มีเน็ตก็จะตัดการเชื่อมต่อ

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = ".....q8R"; //Token key LightBiO
//char auth[] = ".....Rxf"; //Token key LightPor
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "Office";
char pass[] = "1212312121hay";
int port = 8080;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){

  if (!Blynk.connected()){
      if(Blynk.connect()){
       BLYNK_LOG("Reconnected");
       digitalWrite(WIFI_LED,LOW);
   

    }else {
   
   BLYNK_LOG("Not reconnected");

  
      }
              }

  if(Blynk.connected()) {  // to ensure that Blynk.run() function is only called if we are still connected to the server
    
  Blynk.run();
 }
   
  
}
}

github.com/Permpol/EleceasyCodeS

Update Basic_Connect_Blynk_Bug.ino

committed 05:53PM - 17 Jun 20 UTC

+23 -2

แก้ไขปัญหาเชื่อม Blynk แล้วหลุด

image

Attackpor June 18, 2020, 5:23am #18

ลองทำตามแล้วครับ ติด error WIFI_LED ผมเลยเพิ่มโค๊ด

int WIFI_LED = 13;

เข้าไปแล้วลองรันผ่านอุปกรณ์ esp8266 รันผ่าน และก็สั่งงานผ่านแอพ blynk ได้ไม่มีปัญหา

พอมาใช้ megawifi ไม่สามารถใช้งานได้ครับ

รบกวนชี้แนะให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

1 Like

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 18, 2020, 11:24am #19

เยี่ยมครับ ตอบได้ละเอียดมากทำให้วิเคราะห์ปัญหาง่ายขึ้น

ลองโค้ตชุดนี้ดูครับ ลองเพียวๆ ดูว่าได้ไหม

#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>


char auth[] = "YourAuthToken";

char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

#define EspSerial Serial1

// Your ESP8266 baud rate:
#define ESP8266_BAUD 38400

ESP8266 wifi(&EspSerial);

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 // Set ESP8266 baud rate
 EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
 delay(10);

 //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "oasiskit.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);

}

void loop()
{
 Blynk.run();

}

Attackpor June 18, 2020, 1:05pm #20

error ครับเรียกใช้ esp8266_Lib.h ไม่เจอครับ มีตัว Library ให้โหลดมั้ยครับ T_T

Arduino:1.8.13 (Windows 10), บอร์ด:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\LightBio\LightBio.ino:5:0:

C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleShieldEsp8266.h:15:2: error: #error This code is not intended to run on the ESP8266 platform! Please check your Tools->Board setting.

 #error This code is not intended to run on the ESP8266 platform! Please check your Tools->Board setting.

 ^

exit status 1

Error compiling for board Generic ESP8266 Module.

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.