ช่วยด้วยครับ PIR ส่งผ่านline esp8266

ช่วยด้วยครับ มีปัญหากับการ ทำ โปรเจค PIR sensor เเจ้งเตือนผ่าน line มีปัญหา Connection failed
code มาจาก GPT

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "true_home2G_dKq";
const char* password = "30453829";

const int pirPin = D1; // กำหนดขาที่เชื่อม PIR sensor

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(pirPin, INPUT);

 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi...");
 }
 Serial.println("Connected to WiFi");
}

void loop() {
 int pirState = digitalRead(pirPin);

 if (pirState == HIGH) {
  Serial.println("Motion detected!");
  sendLineNotify("Motion detected!"); // เรียกใช้ฟังก์ชันส่งข้อความผ่าน Line
  delay(5000); // หน่วงเวลา 5 วินาทีก่อนส่งข้อความอีกครั้ง
 } else {
  Serial.println("No motion");
 }

 delay(1000);
}

void sendLineNotify(String message) {
 WiFiClientSecure client;
 const char* host = "notify-api.line.me";
 const int httpsPort = 443;

 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("Connection failed");
  return;
 }

 String token = "WUYGkVUtC6nxunh8sO7HCHp6edQStOTx7fLP9uUdeCY"; // ใส่ Token ของคุณที่ได้จาก Line Notify
 String headers =
  "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n"
  "Host: notify-api.line.me\r\n"
  "Authorization: Bearer " + token + "\r\n"
  "Cache-Control: no-cache\r\n"
  "User-Agent: ESP8266\r\n"
  "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"
  "Content-Length: " + String(message.length()) + "\r\n\r\n";


 client.print(headers);
 client.print(message);

 delay(1000); // หน่วงเวลาเพื่อรอการส่งข้อมูล

 Serial.println("Line Notify sent");
}

ผลที่ได้

Motion detected!
Connection failed

เปลี่ยนไปใช้ libraly ตามกระทู้นี้คับ

ลง ไลน์บารี ไปเเล้วครับ เเต่ arduino ide ไม่ เจอ จะร้องไห้เเล้วคับ

C:\Users\nineg\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202384-13692-8z74ft.cabqk\01.LineNotify\01.LineNotify.ino:9:10: fatal error: TridentTD_LineNotify.h: No such file or directory
  9 | #include <TridentTD_LineNotify.h>
   |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.

exit status 1

Compilation error: TridentTD_LineNotify.h: No such file or directory

ต้องวางโค้ตที่ใช้มาด้วยครับ

#include <TridentTD_LineNotify.h>

#define SSID    "true_home2G_dKq"
#define PASSWORD  "30453829"
#define LINE_TOKEN "2sCa8SPNcDfnzPhbOXZ5TOFIUIiNfVCyyMzcm9l1QIL"
#define PIR_SENSOR_PIN 2 // ปรับเป็นขาที่ต่อ PIR Sensor กับ ESP8266/ESP32
#define LED_PIN D1    // ขาที่ต่อ LED

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println(LINE.getVersion());
 
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // กำหนดขา LED_PIN เป็น OUTPUT
 digitalWrite(LED_PIN, LOW); // ปิด LED เริ่มต้น
}

void loop() {
 int pirState = digitalRead(PIR_SENSOR_PIN);
 
 if (pirState == HIGH) {
  Serial.println("Motion detected!");
  LINE.notify("mekunmaja");
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // เปิด LED เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว
  delay(10000); // รอ 10 วินาทีก่อนที่จะส่งการแจ้งเตือนอีกครั้ง (เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งข้อความซ้ำ)
 } else {
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // ปิด LED เมื่อไม่ตรวจพบการเคลื่อนไหว
 }

 delay(1000); // รอ 1 วินาทีก่อนที่จะตรวจสอบอีกครั้ง
}

gเข้าไปดูโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์นี้หน่อยมีรึป่าว ลง library นี้ด้วยวิธีอะไร