กราฟ SperChart ไม่มีข้อมูลขึ้นใน Blynk

Noth_fag October 8, 2020, 5:40pm #1

สวัสดีครับ มือใหม่สอบถาม

 1. กราฟในแอพ Blynk ค่าของ อุนหภูมิ ความชื้น ขึ้นแต่Live ไม่สามารถบันทึกลงรายชั่วโมงหรือรายวันได้ แต่ในช่องของเกจขึ้นปกติ ไม่ทราบว่าใครเคยเจออการแบบนี้บ้างครับ
 2. ตัว Gauge ในโทรศัพท์ฝั่ง IOS แสดงค่าปกติ แต่เมื่อใช้ในของ android Gauge กับขึ้นค่า 0 ไม่ขึ้นค่าเหมือนของ IOS ครับ ใครเคยเจออาการนี้บ้างครับ

image

แคปภาพในเวลาเดียวกันครับแต่เกจฝั่งแอนดรอยกลับไม่ขึ้น

image

image

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Wire.h>
#include "PMS.h"
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D7 //ของ DHT22
#define DHTTYPE DHT22
#include "SoftwareSerial.h"
#include "LiquidCrystal_I2C.h"

#define INTERVAL_MESSAGE1 2000 //5วินาที
unsigned long time_1 = 0;
unsigned long time_2 = 0;


char auth[] = "FVTVeLKtpfpcKV6V5CJY9kNPafhf4J8u";/

char ssid[] = "truehome";
char pass[] = "11111111";

SoftwareSerial mySerial(D5, D6); // RX, TX ของ pms3003 
  //Vin -> Vcc GND -> GND ขา.........(D6 -> Rx)........(ขาD5 -> Tx)


DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
PMS pms(mySerial);
PMS::DATA data;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//จอแสดงผล LCD I2C ใช้ขา 
  //gnd -> GND Vcc -> 5V..............(SDA -> ขาD2)........(SCL -> ขาD1)
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);
 

 mySerial.begin(9600);
 dht.begin();
 lcd.begin();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.backlight();
   lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("WiFi:");
   lcd.setCursor(6, 0);lcd.print(ssid);
   lcd.setCursor(0, 1);lcd.print("IP:");
   lcd.setCursor(4, 1);lcd.print(WiFi.localIP());
   lcd.setCursor(0, 2);lcd.print("IOT Smart Home");
   lcd.setCursor(0, 3);lcd.print("delay 2 sec");delay(4000);
   lcd.clear();
}

void loop()
{
 if(pms.read(data))
 {
 int pm1 = (data.PM_AE_UG_1_0);
 int pm2_5 = (data.PM_AE_UG_2_5);
 int pm10 = (data.PM_AE_UG_10_0);

 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 
Serial.println(" ");
Serial.print("PM1.0: ");
Serial.print(pm1);
Serial.println(" ug/m3");
  
Serial.print("PM2.5: ");
Serial.print(pm2_5);
Serial.println(" ug/m3");

Serial.print("PM10: ");
Serial.print(pm10);
Serial.println(" ug/m3");

    if(millis() - time_1 > INTERVAL_MESSAGE1){
    time_1 = millis();
    
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  }
  
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");

Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("PM1.0: ");
  lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(pm1);
  lcd.setCursor(13, 0);lcd.print("ug/m3"); 
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("PM2.5: ");
  lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(pm2_5);
  lcd.setCursor(13, 1);lcd.print("ug/m3");
  lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("PM10 : ");
  lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(pm10);
  lcd.setCursor(13, 2);lcd.print("ug/m3");
  lcd.setCursor(12, 3);lcd.print("RH :");
  lcd.setCursor(17, 3);lcd.print (int(h));
  lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Temp: ");
  lcd.setCursor(6, 3); lcd.print (int(t));
  lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("C");

 Blynk.virtualWrite(V0, pm1); // PM1 V0
 Blynk.virtualWrite(V1, pm2_5); // PM2.5 V1
 Blynk.virtualWrite(V2, pm10); // PM10 V2
 Blynk.virtualWrite(V3, h,2); // ความชื้น V3
 Blynk.virtualWrite(V4, t,2); // อุนหภูมิ V4
 Blynk.virtualWrite(V5, WiFi.RSSI()); // ความแรงสัญญาณ
 }  
    }

  Blynk.run();
}

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 7, 2020, 12:16pm #5

Stop แอพทั้งสองฝั่งแล้วแคปมาดูหน่อย ครับ

Noth_fag October 7, 2020, 1:54pm #6

image

ฝั่ง ios ครับ android ยังไม่ได้อยู่กับตัวผมครับ แต่ใช้บัญชีเดียวกันกันในการล็อคอิน

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 7, 2020, 2:01pm #7

ตอนนี้มันรันอยู่รึป่าวครับ ลองส่ง QRcode มาให้เทสหน่อย ปกติ ที่ผมใช้งาน ก็เขียนบน ios แล้วส่งให้ android เป็นคนใช้ Gauge ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับ

Noth_fag October 7, 2020, 2:01pm #8

ปกติแล้วเวลาข้อมูลใหม่มากดที่เวลาอื่นๆคำว่า No data yet… จะหายไปครับแล้วค่อยๆขึ้นข้อมูลมา แต่ที่ทดลองมันไม่หายครับแต่ในช่องของ live กลับขึ้นปกติ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 7, 2020, 2:18pm #9

ขอดูคอนฟิก superChart หน่อยครับ

Noth_fag October 7, 2020, 2:16pm #10

Qr code ครับ image

Noth_fag October 7, 2020, 2:16pm #11

image

image

image

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 7, 2020, 2:22pm #12

Stop app อยู่ป่ะครับ กดรันหน่อย

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 7, 2020, 2:25pm #13

นี้คือจาก แอนดรอยผม

image

นี้คือ ios

image

ผมดูแล้วปัญหามันอยูที่ server ที่เราไปใช้ละครับอันนี้ใช้ของที่ไหนรึ

Noth_fag October 7, 2020, 2:25pm #14

รันอยู่ครับ ถ้าไม่ได้เดี๋ยงส่งคิวอาโค๊ตให้ใหม่ครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 7, 2020, 2:29pm #15

มันเป็นปัญหาที่ server local ที่เราเข้าไปใช้ครับ ไม่งั้นลองใช้ของที่นี้แจกดูเทียบว่า เป็นเหมือนกันไหม เดาว่าทั้งนั้นเขาไม่ได้อัพเดท version ใหม่ๆ ทำให้มี bug เกิดขึ้น หรืออัพแล้วแต่ลืมใส่คำสั่งบางบรรทัด ก็อาจจะเป็นไปได้

Noth_fag October 7, 2020, 2:29pm #16

ใช้ของ Blynk Server : blynk.iot-cm.com ครับ เดี๋ยวลองย้ายเซิฟดูครับผม

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 7, 2020, 2:40pm #17

เคสนี้ก็เข้ากรณีเดียวกันครับ

Noth_fag October 7, 2020, 2:45pm #18

ครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองย้ายเซิฟดูครับ ได้เรื่องยังไงจะอัพเดทครับ

1 Like

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 7, 2020, 2:52pm #19

จัดไปตามนั้นครับ

Noth_fag October 8, 2020, 12:27am #20

image

เช้านี้ลองย้ายไปใช้เซิฟของ blynk เอง เป็นเหมือนกันครับ สงสัยต้องลื้อโค๊ตใหม่ มีไรบารี่ DHT 22 แนะนำไหมครับ

1 Like

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 8, 2020, 2:15am #21

ลองดูครับ

GitHub

adafruit/DHT-sensor-library

Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temperature & Humidity Sensors - adafruit/DHT-sensor-library

Noth_fag October 8, 2020, 3:02pm #22

Screenshot (52)

ลองใช้ดูแล้วครับไม่สามารถอ่านค่าได้แต่ถ้าใช้อีกตัวจะอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้ปกติ ครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 8, 2020, 3:05pm #23

วางโค้ตที่ใช้ได้กับไม่ได้มาให้ดูหน่อย ถ่ายเซนเซอร์มาให้ดูด้วยครับ