โปรแกรมกดสวิตช์(SW) ให้ LED 2 ดวง ติดสลับกันแล้วดับ

โค้ตนี้ใช้กับ PIC16F1939 เป็นการรับค่าจาก SW ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ SW1 ให้เข้ามาทำงานยัง loop if ต่อมายัง While ให้ LED1 ติด LED2 ดับ ดีเล 500 ms จากนั้น LED1 ดับ LED2 ติด รอ 500 ms สลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการกด SW2 จะหลุดออกมาจาก loop while แล้ว LED ดับทั้งคู่ รอจนกว่าจะกด SW1 ใหม่อีกครั้ง เอาไปประยุกค์ต่อได้เลยครับ

Code

#include <htc.h>
__CONFIG(FOSC_INTOSC & 
WDTE_OFF & 
PWRTE_ON & 
MCLRE_ON & 
CP_OFF & 
CPD_OFF & 
BOREN_OFF & 
CLKOUTEN_OFF & 
IESO_ON & 
FCMEN_ON &

WRT_OFF & 
//VCAPEN_OFF & 
PLLEN_ON & 
STVREN_ON & 
BORV_HI & 
LVP_OFF);
#define _XTAL_FREQ 32000000
#define DSP_7SEG LATD
#define SCAN_DIS1 LATCbits.LATC0
#define SCAN_DIS2 LATCbits.LATC1
#define SCAN_DIS3 LATCbits.LATC2
#define SCAN_DIS4 LATCbits.LATC3
#define SW1		  PORTBbits.RB0
#define SW2		  PORTBbits.RB1
#define SW3		  PORTBbits.RB2
#define LED1	  LATBbits.LATB5
#define LED2	  LATBbits.LATB6
#define ON 1;
#define OFF 0;
char const LED_CHR[17]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
						0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
						0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,
						0x71,0x80};
unsigned int i,j;

float data;
unsigned int data2,menu;
unsigned int buff1,buff2,buff3,buff4,temp;


void main(void)
{
	OSCCONbits.SPLLEN = 1;
	OSCCONbits.IRCF = 14;
	OSCCONbits.SCS = 0;
	ANSELBbits.ANSB0=0;
	ANSELBbits.ANSB1=0;
	ANSELBbits.ANSB2=0;
	TRISD=0x00;
	TRISC=0x00;
	TRISB=0x07;
	LED1=OFF;
	LED2=OFF;
	menu=0;
	

		while(1)
{
///
if(!SW1)
{
__delay_ms(120);
 if(!SW1)
 {
 while(SW2!=0)
   {
LED1=ON;
LED2=OFF;
__delay_ms(500);
LED1=OFF;
LED2=ON;
__delay_ms(500);
   }
LED1=OFF;
LED2=OFF;
  }
}
}
}

Link file download : Lab_Switch_02_01