ใช้ Time Input Widget กด compile แล้วโปรแกรม error

ผมใช้ timeinput ในการตั้งค่าเวลาครับ แต่พอผมกด compile ตัวโค้ดมัน error ครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>

BlynkTimer timer;

WidgetRTC rtc;
WidgetLED ledStatus(V12);
//BLYNK_ATTACH_WIDGET(rtc, V0);

#define TestLED 4         // on board LED pin assignment
char Date[16];
char Time[16];
char auth[] = "1aji1ly4rX-howFvfRXToOIDDaYlF0vE";
char ssid[] = "NYELOOGBALL";
char pass[] = "egat593618";
long startsecondswd;      // weekday start time in seconds
long stopsecondswd;       // weekday stop time in seconds
long nowseconds;        // time now in seconds

void setup() {
 
 pinMode(TestLED, OUTPUT);
 digitalWrite(TestLED, LOW); // set LED OFF 
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("\Starting");
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(128,199,173,118), 8080);
 
 int mytimeout = millis() / 1000;
 while (Blynk.connect() == false) { // try to connect to server for 10 seconds
  if((millis() / 1000) > mytimeout + 8){ // try local server if not connected within 9 seconds
    break;
  }
 }
 rtc.begin();
 timer.setInterval(60000L, activetoday); // check every minute if schedule should run today 
 timer.setInterval(30000L, reconnectBlynk); // check every 30s if still connected to server 
}

void activetoday(){    // check if schedule should run today
 if(year() != 1970){
  Blynk.syncVirtual(V13); // sync timeinput widget  
 }
}

BLYNK_WRITE(V13) {
 sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d", day(), month(), year());
 sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());
 
 TimeInputParam t(param);
 
 Serial.print("Checked schedule at: ");
 Serial.println(Time);
 int dayadjustment = -1; 
 if(weekday() == 1){
  dayadjustment = 6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
 }
 if(t.isWeekdaySelected((weekday() + dayadjustment))){ //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
  Serial.println("Schedule ACTIVE today");
  if (t.hasStartTime()) // Process start time
  {
   Serial.println(String("Start: ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
  }
  if (t.hasStopTime()) // Process stop time
  {
   Serial.println(String("Stop : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
  }
  // Display timezone details, for information purposes only 
  Serial.println(String("Time zone: ") + t.getTZ()); // Timezone is already added to start/stop time 
  Serial.println(String("Time zone offset: ") + t.getTZ_Offset()); // Get timezone offset (in seconds)
 
  for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
   if (t.isWeekdaySelected(i)) {
    Serial.println(String("Day ") + i + " is selected");
   }
  } 
  nowseconds = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
  startsecondswd = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60);
  //Serial.println(startsecondswd); // used for debugging
  if(nowseconds >= startsecondswd){  
   Serial.print("LED is ON at");
   Serial.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
   if(nowseconds <= startsecondswd + 90){  // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
    digitalWrite(TestLED, HIGH); // set LED ON
    ledStatus.on();
    // code here to switch the relay ON
   }   
  }
  else{
   Serial.println("LED NOT ON today");
   // nothing more to do here, waiting for motor to be turned on later today   
  }
  stopsecondswd = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60);
  //Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
  if(nowseconds >= stopsecondswd){
   Serial.print("LED is OFF at");
   Serial.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
   if(nowseconds <= stopsecondswd + 90){  // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
    digitalWrite(TestLED, LOW); // set LED OFF
    ledStatus.off();
    // code here to switch the relay OFF
   }       
  }
  else{
   if(nowseconds >= startsecondswd){ // only show if motor has already started today
    Serial.println("LED is still ON");
    // nothing more to do here, waiting for motor to be turned off later today
   }     
  }
 }
 else{
  Serial.println("Schedule INACTIVE today");
  // nothing to do today, check again in 1 minutes time  
 }
 Serial.println();
}

void reconnectBlynk() {
 if (!Blynk.connected()) {
  if(Blynk.connect()) {
   BLYNK_LOG("Reconnected");
  } else {
   BLYNK_LOG("Not reconnected");
  }
 }
}

void loop()
{
 if (Blynk.connected()) {
  Blynk.run();
 }
 timer.run();
}

เป็นบอร์ด esp 32 ครับ

เลือกบอร์ดใหม่เป็น DOIT ESP32 DEVKIT V1 ดูครับ


ยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับ

แคปมาให้ดูหน่อยครับในโฟล์เดอร์นี้มีอะไรอยู่บ้าง

copy ตัว error มาวางเลยครับผมไล่ดูไม่ทั่ว

Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: "DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, None"

In file included from C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,

         from C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkApiArduino.h:14,

         from C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp32.h:20,

         from C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\Test_TimeInput\Test_TimeInput.ino:5:

C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

Multiple libraries were found for "WiFiClientSecure.h"
 Used: C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\WiFiClientSecure
Multiple libraries were found for "BlynkSimpleEsp32.h"
 Used: C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\Blynk
Multiple libraries were found for "SimpleTimer.h"
 Used: C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer
Multiple libraries were found for "TimeLib.h"
 Used: C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\libraries\Time-master
Multiple libraries were found for "WiFi.h"
 Used: C:\Users\nyeloogball\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\WiFi
 Not used: C:\Program
exit status 1
Error compiling for board DOIT ESP32 DEVKIT V1.

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

1.2

โอเคครับ ในไดร์ C ไม่น่ามีอะไรผิด ตอนนี้ศึกษาจากกระทู้นี้ดู น่าจะเคสเดียวกัน