ช่วยด้วยเพิ่มปุ่มกด ตั้ง ปิดเปิดรีเลย์ ตามค่าที่อ่านได้ตามต้องการ

ราล่ะเอียด​ ที่จะครับ
1.มีปุ่มกด​ จำนวน3​ป่ม​ หรือกี่ปุ่มก็ได้ตามสมควรครับ
1.1 ปุ่มกดเลือนตัวเลขขี้น
1.2 ปุ่มกด​ เลือนตัวเลขลง
1.3 ปุ่มบันทึกตั้งค่า
โปรแกรมการทำงาน​ ใช้ตั้ง​ อะนาล็อกที่อ่านได้​
เช่นถ้าอ่านได้​ระหว่าง 30-50 สั่งไห้รีเลย์ on ถ้าได้ค่าต่างไว้ รีเลย์offครับ

copy code เต็มมาวางด้วยครับ

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, A3);
#define acRelay 13
 
int analogPin = A0;
int analogRead_value = 0;

void setup() 
{
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(acRelay, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
 analogRead_value = analogRead(analogPin);
 
 float scale_voltage = map(analogRead_value,0,1023,0,3000); 
 float Final_voltage = scale_voltage/5;

 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(" SOLAR CELL");
 
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("VOLTS: ");
 lcd.print(Final_voltage);
 lcd.print(" ");
 lcd.print("V");

 Serial.print(Final_voltage);
 Serial.print(" ");
 Serial.print(0.00);
 Serial.print(" ");
 Serial.println(30.00);
if(Final_voltage >=600){
  digitalWrite(acRelay, HIGH); }

 else if (Final_voltage<= 300 ){ 
  digitalWrite(acRelay, LOW); }
 delay(250);
 lcd.clear();

 
}

ต้องการทำปุ่กดครับแนะด้วยครับ
กดตังค่า เช่นวัดได้ระหว่าง 20-50 สั้งรัเลย์ on ครับ

ตอนนี้ใช้ if และ else if เป็นตัวกำหนด รีเลย์ on/off ครับ

ขอโค็ดเพื่อเป็นแนวทางครับ

รบกวนแนะนำผมด้วยครับ

 1. ตอนนี้เราทำอะไรได้แล้วบ้าง
 2. เราต่ออุปกรณ์อย่างไร ใช่อะไรบ้างบ้างถ่ายมาดูหน่อยครับ

1.ตอนนี้ต่อหน้าจอตามตำแหน่งขา 7,6,5,4,3,A3
2.สวิตช์ที่ต่อไว้ 3 สวิตช์ สวิตช์แบบกดติดปลอยดับ ต่อไว้ดั่งนี้
สวิตช์ตัวที1 ต่อจากไฟ5v เข้าสวิตช์ ออกจากสวิตช์เข้า pin A1
สวิตช์ตัวที่2 ต่อเหมือนกับตัวที่1 เข้า pin A2
สวิตช์ตัวที่3 ต่อเหมือนกับตัวที่1 เข้า pin A4
และต่อตัวต้านทาน10k. ตรงขาสวิตช์ ที่เข้า pin A1 A2 A4 ลงไฟลบครรับ

เหลือเขียนโค็ดไม่รู้จะเริ่มยังไงครับ