กด Keypad เพื่อตั้งค่า Alert การทำงาน Pump ตามเงื่อนไข

เนื่องจากกระทู้นี้

กระทู้นี้เป็นตัวอย่างการจำลองการทำงานของ Arduino ต่อ Keypad และแสดงผลด้วย LCD 16*2

ตัวอย่างการต่อเบื้องต้น

ตัวอย่างโค้ตที่ใช้งาน

//**main websit https://eleceasy.com
//support https://eleceasy.com/t/keypad-alert-pump/3683
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(5, 4, 3, 2, A4, A5);

const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
bool clear = false;
bool clear10 = false;
bool clear100 = false;
bool autoMode = false;

char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}};
byte rowPins[ROWS] = {A0, A1, 11, 10};
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6};
int LCDRow = 0;
int valueAlert = 0;
#define acRelay 13

int analogPin = A2;
int analogRead_value = 0;

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(acRelay,OUTPUT);
  digitalWrite(acRelay, HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(LCDRow, 0);

}

void loop()
{

  analogRead_value = analogRead(analogPin);

  float scale_voltage = map(analogRead_value, 0, 1023, 0, 3000);
  float Final_voltage = scale_voltage / 5;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" SOLAR CELL");

  if (autoMode == true)
  {
    lcd.print(" ");
    lcd.print("AU"); //แสดง AU เพื่อให้รู้ว่าเข้าสู่โหมดทำงานตามเงื่อนไขแล้ว
  }
  else
  {
    lcd.print(" ");
    lcd.print("  "); // เคลียร์หน้า AU ออก
  }

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("VOLTS: ");
  lcd.print(Final_voltage);
  lcd.print(" ");
  lcd.print("V");

  if (Final_voltage > 100)
  {
    clear100 = false;
    clear10 = false;
  }
  if (Final_voltage < 100 && Final_voltage > 10 && clear100 != true)
  {
    lcd.clear();
    clear100 = true;
  }
  if (Final_voltage <= 10 && clear10 != true)
  {
    lcd.clear();
    clear10 = true;
  }

  char key = keypad.getKey();

  if (key == 'C')
  {

    autoMode = true;

  } //if(key == 'C')

  if (key == 'D')
  {

    autoMode = false;

  } //if(key == 'D')

  while (key == '#')
  {
    if (clear == false)
    {
      lcd.clear();
      clear = true;
    }
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(" SETUP ALERT");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("VALUE: ");
    lcd.print("0");
    lcd.print(" ");
    lcd.print("V");
    key = keypad.getKey();

    while (key != '#')
    {
      key = keypad.getKey();
      if (key == 'A')
      {

        valueAlert++;
        clear = false;
      } //if(key == 'A')

      if (key == 'B')
      {

        valueAlert--;
        clear = false;

      } //if(key == 'B')

      if (clear == false)
      {
        lcd.clear();
        clear = true;
      }
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(" SETUP ALERT");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("_VALUE: ");
      lcd.print(valueAlert);
      lcd.print(" ");
      lcd.print("V");

    } //while(key != '#')
    break;
  } //while(key == '#')

  //โหมดการทำงาน
  if (autoMode == true)
  {
    Serial.println("Login Mode Auto");
    if (Final_voltage >= valueAlert)
    {
      digitalWrite(acRelay, LOW);
      Serial.println("Valve HIGH");
    }
    else
    {
      digitalWrite(acRelay, HIGH);
      Serial.println("Valve LOW");
    }
  }
  else
  {
    digitalWrite(acRelay, HIGH);
    Serial.println("Valve LOW");
    Serial.println("Logout Mode Auto");
  }

} //loop ()

หมุนเพื่อซิมผลการรับค่า analog input

2021-07-28_10-58-08

กด # เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า SETUP ALERT ค่าเริ่มต้นคือ 0 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว กด A เพื่อเพิ่มค่า ครั้งละ 1 หน่อย กด B เพื่อลบค่าครั้งละ 1 หน่วย ให้กด # ซ้ำเพื่อออก จากการตั้งค่า

2021-07-28_10-59-42

กด C เพื่อเริ่มทำงานตามเงื่อนไข LCD จะแสดงคำว่า AU ต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่าเราเข้าโหมดการทำงาน Auto แล้ว และกด D เพื่อหยุดการทำงานตามเงื่อนไข AU ก็จะหายไปด้วย

2021-07-28_11-01-52

ตัวอย่างการทำงานเต็ม

Simulate

:warning: กระทู้นี้นำเงื่อนไขบางส่วนของกระทู้อ้างอิงออกมาเขียน เท่านั้น เงื่อนไขบางอย่างอาจจะไม่ตรง หรืออาจจะมี bug เล็กๆ อยู่บาง ดังนั้นกระทู้นี้เหมาะสำหรับ ผู้ขึ้นโครงสร้างของโปรเจค ซึ่งการกำหนด การทำงานก็สามารถปรับแก้เอาตามใจชอบเลย เช่น กระทู้อ้างอิงต้องการใช้ปุ่มภายนอก มาช่วยในการ กด หรือลด ค่า valueAlert ผมก็คิดว่าจะต่อออกไปเพื่ออะไร ในเมื่อ Keypad เรามี ABCD#* เหลืออยู่ ก็เอามาใช้ซะ เว้นเสียแต่ว่า มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ คือ Keypad ไม่มี ABCD#* นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับ