ช่วยดูให้หน่อยครับว่าเป็นอะไร มือใหม่ครับ

Copy error และ Code เต็มมาวางด้วยครับ


char auth[] = "nl4m7KW3bcNAoFw4KqeS15FFEcj-whYOg"; //Token key
char server[] = "elec.cmtc.ac.th";
char ssid[] = "V2043";
char pass[] = "11111111";
int port = 8080;
char led1 = D0;
char led2 = D1;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() ;{ // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();


}

และก็อันนี้ Error

Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Board: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

C:\Users\ThinkPadX230\Downloads\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void setup()':

sketch_dec13a:16:3: error: 'WiFi' was not declared in this scope

  WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi

  ^

sketch_dec13a:17:3: error: 'Blynk' was not declared in this scope

  Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port

  ^

C:\Users\ThinkPadX230\Downloads\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: At global scope:

sketch_dec13a:21:19: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token

 BLYNK_CONNECTED() ;{ // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 

          ^

sketch_dec13a:21:20: error: expected unqualified-id before '{' token

 BLYNK_CONNECTED() ;{ // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 

          ^

C:\Users\ThinkPadX230\Downloads\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void loop()':

sketch_dec13a:27:3: error: 'Blynk' was not declared in this scope

  Blynk.run();

  ^

exit status 1

'WiFi' was not declared in this scopeThis report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

เช็คโค้ตการกำหนดค่าให้ดีครับ ดูจากตัวอย่าง

ได้แล้วครับ ลองลงโค้ดใหม่ก็ได้เลยครับขอบคุณมากๆครับ

1 Likes

เยี่ยมมากครับ