มันไม่เเจ้งเตือน ไปในไลน์เลย

มันขึ้นว่าconection failed อ่ะคับ

โค้ด

void Line_Notify1(String message1) ;
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "TridentTD_LineNotify.h"
#define WIFI_SSID "BloodMoon" /////////////*************แก้
#define WIFI_PASSWORD "0820503367"////////**************แก้
#define LINE_TOKEN_PIR "Qn1q2cVVuW14lS1NTr3j5SosKaUPybqiJH8dOjI1fyf" ////***************แก้
#define PirPin D6

String message1 = "%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2";//****************แก้
bool beep_state = false;
bool send_state = false;
uint32_t ts, ts1, ts2;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 pinMode(PirPin, INPUT);
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 // dht.begin();
 Serial.println("connecting");
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.print("connecting");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }
 Serial.println();
 Serial.print("connected: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 delay(10000);
 Serial.println("Pir Ready!!");
 //read_sensor();
 ts = ts1 = ts2 = millis();
}
void loop() {
 ts = millis();
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
 } else {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 }
  
 if ((ts - ts1 >= 5000) && (beep_state == true)) {
  beep_state = false;
 } 
 
 if ((digitalRead(PirPin) == HIGH) && (beep_state == false) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
  while (digitalRead(PirPin) == HIGH) delay(100);
  Serial.println("Detect !");
  Line_Notify1("message1");
  beep_state = true;
 }
 delay(10);
}
void Line_Notify1(String message) {
 WiFiClientSecure client;
 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) 
{
  Serial.println("connection failed");
  delay(2000);
  return;
  }

 String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN_PIR) + "\r\n";
 req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
 req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message1).length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += "message=" + message1;
 // Serial.println(req);
 client.print(req);

 delay(20);

 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   break;
  }
 }
}
 

ให้ใช้โค้ตจากตัวอย่าง library นี้ครับ ตอนนี้เหมือนเราใช้การยิงตรง กับ ยิงผ่าน library ร่วมกันอยู่

ตัวอย่างนี้

แล้วถ้าผมใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับสิ่งของแล้วให้ส่งการแจ้งเตือนไปที่ Line ต้องใช้โค้ดตัวไหนหรอคับ

โค้ตตัวไหนนี้หมายถึงยังไงครับ

แบบถ้าไม่ใช้ปุ่มกดเปิดปิดแต่ใช้IR infraredอ่ะคับ

ก็ต้องเขียนเงื่อนไขโดยใช้ if ว่าเมื่อจับได้ให้ส่งค่าไปที่ไลน์