ขึ้นแบบนี้แก้ไขยังไงหรอครับ

บอร์ด esp8266 NodeMCU V.1
esptool.fataError:Timed out waiting for packet header


esptool.py v3.0
Serial port COM5
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 2c:3a:e8:09:dd:4a
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\koson\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py", line 66, in <module>
  esptool.main(cmdline)
 File "C:/Users/koson/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 3599, in main
  detect_flash_size(esp, args)
 File "C:/Users/koson/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 2848, in detect_flash_size
  flash_id = esp.flash_id()
 File "C:/Users/koson/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 688, in flash_id
  return self.run_spiflash_command(SPIFLASH_RDID, b"", 24)
 File "C:/Users/koson/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 948, in run_spiflash_command
  old_spi_usr = self.read_reg(SPI_USR_REG)
 File "C:/Users/koson/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 562, in read_reg
  val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack('<I', addr))
 File "C:/Users/koson/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 386, in command
  p = self.read()
 File "C:/Users/koson/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 331, in read
  return next(self._slip_reader)
 File "C:/Users/koson/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 2636, in slip_reader
  raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header

ดูกระทู้นี้ครับ