เชื่อมบอร์ดกับแอปยังไงครับ

แนะนำการเชื่อมต่อ กับแอป กับเซิฟเวอร์หน่อยครับ

#include <Blynk.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHT.h>


/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial

/* Fill-in your Template ID (only if using Blynk.Cloud) */
//#define BLYNK_TEMPLATE_ID  "YourTemplateID"
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLdULjnAbn"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Smartfarm"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "6c85MxoHZGWub7wIOCfM0Z71wF008mHa"

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>

#include <TimeLib.h>


//#define DHTPIN    G34
//#define MOISURE_READ      

#define VALVE_ON        0
#define VALVE_OFF        1

#define BLYNK_TEMPERATURE    V0
#define BLYNK_HUMIDITY      V1 
#define BLYNK_SOILMOISTURE    V2
#define BLYNK_FAN        V3
#define BLYNK_VALVE       V4

#define DHTPIN 34
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//DHTesp dht;

const int DHT_TEMPERATURE_READ = 34;
 
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "BLYNK_AUTH_TOKEN";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "RO_2.4G";
char pass[] = "0983132093";

char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 
 /*Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.println("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);

 WiFi.begin(ssid, pass);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  delay(100); 
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected.");
 */
 
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 Serial.println();
 Serial.println("connected");
 // Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)");
 
}void loop()
{
 
 //delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
 float humidity = dht.readHumidity(); // ดึงค่าความชื้น
 float temperature = dht.readTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ
 //Serial.print(dht.getStatusString());
 Serial.print("\t");
 Serial.print(humidity, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(temperature, 1);
 Serial.print("\t\t");
 //Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
 Blynk.run();
 delay(100);
 Blynk.virtualWrite(V0, temperature);
 Blynk.virtualWrite(V1, humidity);
 
 //Blynk.run();
 //update_blynk_data();
}

ลองดูครับ

ขอบคุณมากครับจะลองดูครับ

ผมลองทำตามโค้ดที่ให้มาแล้วมัน ขึ้น [329932] Invalid auth token
ครับ ไม่ทราบว่า blynk ตัวใหม่ต้องไปแก้ไขในแอปยังไงรึป่าวครับ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLdULjnAbn"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "SMARTFARM"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "........"

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <Blynk.h>
#define D0 4
char auth[] = "....."; //Token key
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "RO_2.4G";
char pass[] = "0983132093";
int port = 8080;
int Tem = D0;


void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, INPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  delay(100);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected.");
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8080);
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();


}

ได้แล้วนะครับ

เยี่ยมมากครับ