สอบถามเรื่องโค้ดการใช้งานครับ

พอดีโค้ดมันรับค่าได้แล้ว แต่หยอดเหรียญเครื่องทำงานปกติแต่ ไลน์ไม่เด้ง

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <WiFiManager.h>

#define LINE_TOKEN "utaElHMnTZRVZFvKZSGAgUxlF7Fzlgwg0flppaKwUHX"

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

int sensor = 5;
int i = 0;
int a = 0; // Total amount

int ten = 0;
int ten10 = 0; // 10-coin type
int five = 0;
int five5 = 0; // 5-coin type
int two = 0;
int two2 = 0; // 2-coin type
int one = 0;
int one1 = 0; // 1-coin type

int i10 = 0; // Counter for types
int i5 = 0;
int i2 = 0;
int i1 = 0;

//char LINE_TOKEN[43] = "Input Line notify Token";
bool shouldSaveConfig = false;

void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot() {
 server.send(200, "text/plain", "เชื่อมต่อ...");
}

void ICACHE_RAM_ATTR doCounter();

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFiManager wifiManager;
 Serial.println("Connecting...");
 if (!wifiManager.startConfigPortal("All")) {
  Serial.println("NO");
  delay(3000);
  ESP.reset();
  delay(5000);
 }
 
 Serial.println("WiFi connected");
 pinMode(sensor, INPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensor), doCounter, FALLING);
 server.on("/", handleRoot);
 server.begin();
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 lcd.print("Project");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Smart Piggybank");
}

boolean isCounter = false;
int count = 0;

void loop() {
 if (isCounter == true) {
  isCounter = false;
  delay(500);
 }
 
 if (i != 1000 && count != 0 ) {
  i = i + 1;
 }
 
 if (i == 1000) {
  i = 0;
  if (count == 10){
   i10 = i10 + 1;
   ten = i10 * 10;
   ten10 = 10;
  }
  if (count == 5){
   i5 = i5 + 1;
   five = i5 * 5;
   five5 = 5;
  }
  if (count == 2){
   i2 = i2 + 1;
   two = i2 * 2;
   two2 = 2;
  }
  if (count == 1){
   i1 = i1 + 1;
   one = i1 * 1;
   one1 = 1;
  }
  a = ten + five + two + one;
  
  // Sending Line Notify
  Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  LINE.setToken(LINE_TOKEN);
  String message1 = "กระปุกออมสินอัจฉริยะ\n";

  String messageCoins10 = "เหรียญ 10: ";
  messageCoins10 += String(i10);
  messageCoins10 += " เหรียญ\n";

  String messageCoins5 = "เหรียญ 5: ";
  messageCoins5 += String(i5);
  messageCoins5 += " เหรียญ\n";

  String messageCoins2 = "เหรียญ 2: ";
  messageCoins2 += String(i2);
  messageCoins2 += " เหรียญ\n";

  String messageCoins1 = "เหรียญ 1: ";
  messageCoins1 += String(i1);
  messageCoins1 += " เหรียญ\n";

  String totalMessage = "รวมเงิน ";
  totalMessage += String(a);
  totalMessage += " บาท";

  LINE.notify((message1 + messageCoins10 + messageCoins5 + messageCoins2 + messageCoins1 + totalMessage).c_str());

  // Display on LCD
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("Total");
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print("Money");
  lcd.setCursor(3, 1);
  lcd.print(a);
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print("Baht");
  
  server.handleClient();
  count = 0;
 }  
}

void doCounter() {
 isCounter = true;
 count++;
}

โค้ตยำมาเละเทะ เลยครับเิร่มต้นจากโค้ตนี้ดีกว่าครับ

ลอง debug ดูไหมครับ

Serial.println("Before LINE.notify() call");
LINE.notify((message1 + messageCoins10 + messageCoins5 + messageCoins2 + messageCoins1 + totalMessage).c_str());
Serial.println("After LINE.notify() call");

อีกแบบ

bool success = LINE.notify((message1 + messageCoins10 + messageCoins5 + messageCoins2 + messageCoins1 + totalMessage).c_str());
if (!success) {
  Serial.println("Line Notify failed");
}