วิธีวางโค๊ต Wifi manager ร่วมกับโปรเจคอื่นๆ

สวัสดีครับ ผมไม่เคยเขียนโค๊ดบน Arduino เลยเคยเอาแต่
โปรเจคท่านอื่นๆมาลงใช้งาน ผมเลยอยากทราบวิธีวางโค๊ตว่าลำดับโค๊ตตัวไหนต้องวางหน้าหรือหลังตามลำดับ คือผมอยากใช้
Wifi manager ร่วมกับโปรเจคครับ แต่ไม่รู้ว่าจะวางแบบไหนถึงจะใช้ได้ครับ มือใหม่ไม่เคยเขียนจริงไปครับ ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ… โค๊ตตัวอย่างขออนุญาตนำโปรเจคท่านอื่นทาลงนะครับ…

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>

DHT dht;
BlynkTimer  timer;
WidgetRTC   server_rtc;

// ################# What you need to modify #########################
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "Put_Your_Blynk_Token_Here";

// Your WiFi credentials.
char ssid[] = "SEED";
char pass[] = "baobin999";

// Your Time Zone
const char TimeZone[] = "Put_Your_Time_Zone_Here";  

// ###################################################################

long rtc_sec_server;
unsigned char weekday_server;

#define VALVE_1_OUT       D1
#define VALVE_2_OUT       D2
#define MOISURE_READ      A0
#define DHT_READ_PIN      D3

#define VALVE_ON        0
#define VALVE_OFF        1

#define BLYNK_TEMP       V0
#define BLYNK_RH        V1
#define BLYNK_SOIL_MOISTURE   V2
#define BLYNK_TIMER_1      V3
#define BLYNK_TIMER_2      V4
#define BLYNK_VALVE_1      V5
#define BLYNK_VALVE_2      V6

int soil_moisture;

unsigned char start_time_hour_1;
unsigned char start_time_min_1;
unsigned char stop_time_hour_1;
unsigned char stop_time_min_1;
unsigned char day_timer_1;
bool flag_timer1_en;
bool flag_timer_on_valve_1;

unsigned char start_time_hour_2;
unsigned char start_time_min_2;
unsigned char stop_time_hour_2;
unsigned char stop_time_min_2;
unsigned char day_timer_2;
bool flag_timer2_en;
bool flag_timer_on_valve_2;

bool flag_valve_1_set;
bool flag_valve_2_set;

bool flag_valve_1_status;
bool flag_valve_2_status;

bool flag_blynk_valve_1_update;
bool flag_blynk_valve_2_update;

// ######################################################################
BLYNK_CONNECTED()
{
 Blynk.syncAll();
 server_rtc.begin();
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_VALVE_1)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var

 if ( flag_timer_on_valve_1 == 0 )
  flag_valve_1_set = val;
 else
  flag_blynk_valve_1_update = 1;
 
 Serial.print("Valve 1 Set: ");
 Serial.println(val);
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_VALVE_2)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var

 if ( flag_timer_on_valve_2 == 0)
  flag_valve_2_set = val;
 else
  flag_blynk_valve_2_update = 1;
 
 Serial.print("Valve 2 Set: ");
 Serial.println(val);
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_1)
{
 unsigned char week_day;
 
 TimeInputParam t(param);
 
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime() && t.getStartSecond()==0 && t.getStopSecond()==0 )
 {
   start_time_hour_1 = t.getStartHour();
   start_time_min_1 = t.getStartMinute();
   Serial.println(String("Time1 Start: ") +
           start_time_hour_1 + ":" +
           start_time_min_1);
  
   stop_time_hour_1 = t.getStopHour();
   stop_time_min_1 = t.getStopMinute();
   Serial.println(String("Time1 Stop: ") +
           stop_time_hour_1 + ":" +
           stop_time_min_1);
  
   for (int i = 1; i <= 7; i++)
   {
    if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
    {
     day_timer_1 |= (0x01 << (i-1));
    }
    else
     day_timer_1 &= (~(0x01 << (i-1)));
   }
  
   Serial.print("Time1 Selected Days: ");
   Serial.println(day_timer_1, HEX);
   flag_timer1_en = 1;
 }
 else
 {
  flag_timer1_en = 0;
  Serial.println("Disabled Timer 1");
 }
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_2)
{
 unsigned char week_day;
 
 TimeInputParam t(param);
 
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime() && t.getStartSecond()==0 && t.getStopSecond()==0 )
 {
   start_time_hour_2 = t.getStartHour();
   start_time_min_2 = t.getStartMinute();
   Serial.println(String("Time2 Start: ") +
           start_time_hour_2 + ":" +
           start_time_min_2);
  
   stop_time_hour_2 = t.getStopHour();
   stop_time_min_2 = t.getStopMinute();
   Serial.println(String("Time2 Stop: ") +
           stop_time_hour_2 + ":" +
           stop_time_min_2);
  
   for (int i = 1; i <= 7; i++)
   {
    if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
    {
     day_timer_2 |= (0x01 << (i-1));
    }
    else
     day_timer_2 &= (~(0x01 << (i-1)));
   }
  
   Serial.print("Time1 Selected Days: ");
   Serial.println(day_timer_2, HEX);
   flag_timer2_en = 1;
 }
 else
 {
  flag_timer2_en = 0;
  Serial.println("Disabled Timer 1");
 }
}

// ######################################################################
void fn_valve_mng (void)
{
 bool time_set_overflow;
 long start_timer_sec;
 long stop_timer_sec;
 bool flag_timer_on_1_buf = flag_timer_on_valve_1;
 bool flag_timer_on_2_buf = flag_timer_on_valve_2;

 // VALVE 1
 time_set_overflow = 0;
 start_timer_sec = start_time_hour_1*3600 + start_time_min_1*60;
 stop_timer_sec = stop_time_hour_1*3600 + stop_time_min_1*60;

 if ( stop_timer_sec < start_timer_sec ) time_set_overflow = 1;
 
 if ( flag_timer1_en && (((time_set_overflow == 0 && (rtc_sec_server >= start_timer_sec) && (rtc_sec_server < stop_timer_sec)) ||
    (time_set_overflow && ((rtc_sec_server >= start_timer_sec) || (rtc_sec_server < stop_timer_sec)))) && 
    (day_timer_1 == 0x00 || (day_timer_1 & (0x01 << (weekday_server - 1) )))) )
 {
  flag_timer_on_valve_1 = 1;
 }
 else
  flag_timer_on_valve_1 = 0;

 // VALVE 2
 time_set_overflow = 0;
 start_timer_sec = start_time_hour_2*3600 + start_time_min_2*60;
 stop_timer_sec = stop_time_hour_2*3600 + stop_time_min_2*60;

 if ( stop_timer_sec < start_timer_sec ) time_set_overflow = 1;
 
 if ( flag_timer2_en && (((time_set_overflow == 0 && (rtc_sec_server >= start_timer_sec) && (rtc_sec_server < stop_timer_sec)) ||
    (time_set_overflow && ((rtc_sec_server >= start_timer_sec) || (rtc_sec_server < stop_timer_sec)))) && 
    (day_timer_2 == 0x00 || (day_timer_2 & (0x01 << (weekday_server - 1) )))) )
 {
  flag_timer_on_valve_2 = 1;
 }
 else
  flag_timer_on_valve_2 = 0;


 // VALVE 1
 if ( flag_timer_on_valve_1 )
 {
  flag_valve_1_status = 1;
  flag_valve_1_set = 0;
 }
 else
 {
  flag_valve_1_status = flag_valve_1_set;
 }

 // VALVE 2
 if ( flag_timer_on_valve_2 )
 {
  flag_valve_2_status = 1;
  flag_valve_2_set = 0;
 }
 else
 {
  flag_valve_2_status = flag_valve_2_set;
 }

 if ( flag_timer_on_1_buf != flag_timer_on_valve_1 )
  flag_blynk_valve_1_update = 1;

 if ( flag_timer_on_2_buf != flag_timer_on_valve_2 )
  flag_blynk_valve_2_update = 1;

 // HARDWARE CONTROL
 digitalWrite(VALVE_1_OUT, !flag_valve_1_status); // Relay active LOW
 digitalWrite(VALVE_2_OUT, !flag_valve_2_status); // Relay active LOW
}

// ######################################################################
void RTC_mng(void)
{
 int year_server;
 String currentTime = String(hour()) + ":" + minute() + ":" + second();
 String currentDate = String(day()) + " " + month() + " " + year();
 
 weekday_server = weekday();
 
 if ( weekday_server == 1 )
  weekday_server = 7;
 else
  weekday_server -= 1;

 year_server = year();
 
 rtc_sec_server = (hour()*60*60) + (minute()*60) + second();

#if 0
 Serial.print("Current server time: ");
 Serial.print(currentTime);
 Serial.print(" ");
 Serial.print(currentDate);
 Serial.println();
 Serial.print("RTC Server in Seconds : ");
 Serial.println(rtc_sec_server);
 Serial.print("Weekday: ");
 Serial.println(weekday_server);

 Serial.print("Year Server: ");
 Serial.println(year_server);
#endif
}

// ######################################################################
void update_blynk_data(void)
{
 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
 float humidity = dht.getHumidity(); 
 float temperature = dht.getTemperature(); 

 soil_moisture = analogRead(MOISURE_READ);
 soil_moisture = map(soil_moisture, 1023, 0, 0, 1023);
 
 Blynk.virtualWrite(BLYNK_TEMP, temperature);
 Blynk.virtualWrite(BLYNK_RH, humidity);
 Blynk.virtualWrite(BLYNK_SOIL_MOISTURE, soil_moisture);

 if ( flag_blynk_valve_1_update )
 {
  flag_blynk_valve_1_update = 0;
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_VALVE_1, flag_valve_1_status);
 }

 if ( flag_blynk_valve_2_update )
 {
  flag_blynk_valve_2_update = 0;
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_VALVE_2, flag_valve_2_status);
 }
}

// ######################################################################
void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(43,229,135,169), 8080);
 
  // DHT initialization
 dht.setup(DHT_READ_PIN); 
  
 pinMode(VALVE_1_OUT, OUTPUT);
 pinMode(VALVE_2_OUT, OUTPUT);
 pinMode(MOISURE_READ, INPUT);

 digitalWrite(VALVE_1_OUT, VALVE_OFF); 
 digitalWrite(VALVE_2_OUT, VALVE_OFF); 
}

// ######################################################################
void loop()
{
 Blynk.run();
 delay(100);
 RTC_mng();
 fn_valve_mng();
 update_blynk_data();
}

อันดับแรกคือ Wifi manager จะเข้าไปอยู่ใน void setup ซะส่วนใหญ่ครับ และเข้ามาก็ให้วางมันก่อนอันดับแรก แต่อาจจะมีงง อยู่แน่ๆ เพราะ วางโค้ตเพียวๆ มันจะเข้าไปหาไวไฟ ก่อนทุกครั้งบางครั้งมีอาการรีเซตหรือปิดเปิดเครื่องใหม่ มันก็วนไปให้เราเลือก ไวไฟอีกอยู่ดี

ในกรณีนี้ส่วนใหญ่ และที่ผมเคยเขียนคือผูกมันกับปุ่มใดปุ่มนึ่งก่อน ซึ่งถ้าเราต้องการจะตั้งค่าให้กดปุ่มนั้นค้างไว้แล้ว เปิด/ปิดเครื่องใหม่ มันก็จะเข้าไปหน้าตั้งค่าไวไฟ อุปกรณ์ iot ส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนั้นแหละ แต่กลับกันถ้าเราไม่ได้กดปุ่มนั้นค้างไว้ตอนเปิดมันก็จะวิ่งไปวนหาไวไฟ ซึ่งเราตั้งค่าและมันจำไวแล้วนั้นเองดูตัวอย่างการเขียนที่นี้ก็ได้อธิบายไว้ละเอียดมาก

งงใหญ่เลยครับ ต้องทำยังไงครับ เอาโค๊ตไปวางใน Arduino ide
หรือยังไงครับ ไม่รู้จริงๆ ขอคำแนะนำด้วยครับ

ผมแนะนำ ให้ศึกษา Library iotWebConf นะครับ (ใช้ได้ทั้ง ESP8266 และ ESP32) เอาจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยับไปในสิ่งที่ต้องการ

1 Likes