สอบถาม WiFiManager connect แล้วไม่จำค่า

ผมทำการทดลอง WiFiManager ครับ ผลที่ได้คือ พอ connect wifi ได้แล้ว ลองถอดปลั๊กออก มันก็ไม่จำค่า wifi เดิมครับ มันต้องให้ connect ใหม่ทุกครั้งเลยแก่ยังไงดีครับ

#define BLYNK_PRINT Serial // สำหรับ print monitor
#include <ESP8266WiFi.h> // ไลบรารี่ของชิป ESP8266 WiFi
#include <BlynkSimpleEsp8266.h> // ไลบรารี่ส่วนชเื่อมต่อแอพ Blynk
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>

// ประกาศตัวแปร
int Relay1 = D0; 


char auth[] = "EeFPHztfDa0H7ZDERdsKjbUOXoKemcaw"; // รหัสเฉพาะสำหรับ Thing (Authen Key) ได้จากแอพ Blynk
//char ssid[] = "KhunFonShop"; // ชื่อ WiFi ของบ้าน
//char pass[] = "23092529"; //พาสเวิร์ด WiFi

const int buttonPin = D3;
int buttonState = 0;

void setup()

 {
// ประกาศหน้าที่แต่ละขาพินว่าทำหน้าที่ใด
 pinMode(Relay1,OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 
 pinMode(buttonPin,INPUT);
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 
 WiFiManager wifiManager;
 if(buttonState == HIGH){
  wifiManager.resetSettings(); 
 }
  
 wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");

 Blynk.config(auth); // ให้ใช้ค่า Authen Key และ WiFi ตามที่ประกาสตัวแปรไว้
 
 Serial.println("connected...yeey :)");
 
 Serial.println("\Starting");
 

 delay(500);
 }BLYNK_WRITE(V11) // ON-OFF Relay1
{
  if (param.asInt()==1) { 
  digitalWrite(Relay1, HIGH); 
  Blynk.virtualWrite(V11, 1);        
  }else {
  digitalWrite(Relay1, LOW); 
  Blynk.virtualWrite(V11, 0);  
     }
}
void loop()
{
 Blynk.run();
}

โค้ดที่ใช้ครับ

ลองศึกษาจากกระทู้นี้ครับ