เพิ่มโค้ด ตั้งปุ่ม auto/manual ผ่าน blynk ยังไงหรอครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include "DHT.h"
DHT dht;

char auth[] = "uuz4cLZUJsYpg7UfONNlH-GAZyBTIq6c";
char ssid[] = "UoE";
char pass[] = "031307657b";
char server[] = "blynk.iot-cm.com";
#define LINE_TOKEN "gOeSvRt38AftmXFXHzTKgk7YROPkS5Q08VZaJc4NFYo"

const int analogInPin = A0;
const int relay = D1;

int port = 80;
int sensorValue = 0;    
int outputValue = 0;  
boolean flag = true;
void moisture() {
 int value = analogRead(A0);
 value = map(value, 0, 1023, 100, 0);
 Blynk.virtualWrite(V0, value);
 Serial.println(value);
}

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(analogInPin, INPUT);
 pinMode(relay, OUTPUT);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)");
 dht.setup(D2); // data pin 2
 LINE.notify("อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้เชื่อมต่อ WiFi สำเร็จ");
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
 float humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น
 float temperature = dht.getTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ
 Serial.print(dht.getStatusString());
 Serial.print("\t");
 Serial.print(humidity, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(temperature, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
 delay(100);
 Blynk.virtualWrite(V1, temperature);
 Blynk.virtualWrite(V2, humidity);
 
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 Serial.print("sensorValue = ");
 Serial.println(sensorValue);
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);

 Serial.print("Soil Moisture = ");
 Serial.print(outputValue);
 Serial.println(" %");
 
 moisture(); //ใช้งานการอ่านเซนเซอร์ แล้วส่งค่าไปที่ blynk

 if (outputValue >60) {
  digitalWrite(relay,HIGH);
 while (flag==true){ 
  LINE.notify("ปั้มน้ำหยุดทำงาน"); 
  delay(100);
  flag=false;
 }
 }
 else {
  digitalWrite(relay,LOW);
  while (flag==false){
  LINE.notify("ปั้มน้ำทำงาน");
  delay(100);
  flag=true;
 }
 delay(100);
 }
}

ขออภัยตอบช้าครับ บ้างทีติดงานอื่นเข้ามาก็เลื่อนดูไม่สุด เบื้องต้นลองศึกษาวิธีการทำจากกระทู้นี้ก่อนครับ