ตัวอย่างการเขียนใช้งาน ปุ่ม Button Blynk

กระทู้นี้เป็นการแสดงตัวอย่างการใช้งาน Button ทั้งสอบแบบ แบบแรกคือ พื้นฐาน ไม่สามารถปรับขนาดได้
แบบที่สองจะเป็นปุ่มเล็ก สามารถปรับขนาดได้ตามใจ แต่ราคาก็จะอัพขึ้นมานิดหน่อย

ถ้าเราเลือกแบบใช้ Digital เราก็ฟิก GPIo ตามบอร์ดนั้นได้เลย ไม่ต้องใส่โค้ตอะไร

ส่วนแบบ Virtual ก็จะเป็นการฟิกแบบเอาไปใช้กับอัลกอลิทึกเราต่ออีกทีเหมาะกับการใช้งานที่มีความซับซ้อน แบบนี้ต้องใส่โค้ตตามด้านล่างจริงจะทำงานได้

ส่วนโค้ตก็ใช้แบบนี้ได้ทั้งสองแบบ เหมือนกัน กดปุ่มให้ on และ กดอีกที ก็ off

char Relay1 = 12;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Blynk.config(auth, server, port);
 Blynk.connect();     // for Blynk's cloud server if WiFi already connected
} 

BLYNK_WRITE(V1) 
{
 if (param.asInt()==1) {
 digitalWrite(Relay1, HIGH);

 }else{
 digitalWrite(Relay1, LOW);

 }
 }void loop()
{
Blynk.run();

}

อีกเรื่องคืออย่าลืมตั้งค่าปุ่มด้วยว่าอยากให้กดติดปล่อยดับ push หรือ แบบกดติด กดดับ switch

ถ้าผมต้องการกดปุ่มONในแอพBlynkเป็นเวลา5วินาที ครบ5วินาทีล่ะOFFปิดเองอัตโนมัติ ผมควรทำไงครับ

1 Likes

โค้ตน่าจะประมาณนี้ครับ

...
BlynkTimer timer;     // Timer object for the DHT sensor

// This function reads the DHT 11 sensor and saved the temparature and humdity reading to V5 and V6
void sendSensor()
{
 ...
 // Please don't send more that 10 values per second.
 // 1 decimal
 Blynk.virtualWrite(V5, String(h, 1));
 Blynk.virtualWrite(V6, String(t, 1));
 // 0 decimal
 //Blynk.virtualWrite(V5, (int) h);
 //Blynk.virtualWrite(V6, (int) t);
}

// This function initiates, completed the charger relay, and counts down the charge time
void countCharger()
{
  ...
  Blynk.virtualWrite(V2, chargeCounter); // Update the counter to V2 to display the remaining time in the app in seconds
  ...
}

// This function gets called when the charger button is turned on/off in the app
BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue = param.asInt();       // assigning incoming value from pin V1 to a variable in seconds

  ...
  chargeCounter = chargeTime;        // Set the internal counter value in second
  Blynk.virtualWrite(V2, chargeCounter);  // Update the remaining time in the app in seconds
  ...
}

void setup()
{
 ...
 // Setup up the callback functions. DHT read every 5 seconds, charger countdown ever second.
 timer.setInterval(5050L, sendSensor);
 timer.setInterval(1000L, countCharger);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 // Kick off the timers
 timer.run();
}

ถ้าจะให้อธิบายสักหน่อย เดียวจะมีบทความเรื่อง timer มาลงครับ ช่วงนี้ติดงานโปรเจค :joy:

ขอบคุณครับ

คือในโค้ดนี้ต้องใช้ควบกับDHTหรอครับ

BLYNK_WRITE(V1) //คำสั่งนี้คือของปุ่มBotton ใช้มั้ยครับ
Blynk.virtualWrite(V2, chargeCounter); //คำสั่งนี้คือของTimer หรือไม่ครับ ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ

เป็นส่วนของการแสดงผลครับ ให้ส่งค่า chargeCounter ซึ่งก็คือค่าที่นับ + ไปเรื่อยๆ ด้วยคำสั่งนี้ครับ

timer.setInterval(1000L, countCharger); คำสั่งนี้จะเข้าไปทำงานในฟังก์ชันนี้ ทุกๆ 1 วินาที

void countCharger()
{
  ...
  Blynk.virtualWrite(V2, chargeCounter); // Update the counter to V2 to display the remaining time in the app in seconds
  ...
}

ถ้าเซ็นเซอร์ไม่มี ก็ตัดส่วนนี้ออกไปครับ

timer.setInterval(5050L, sendSensor);

ทีนี้พอเรามีเวลาในโปรแกรมแล้วเราก็เอาเวลาในส่วนนี้แหละครับมาใช้อ้างอิงในการกดปุ่มให้มัน หน่วงไปเท่าไหร่ โดนอิงกับ เวลาที่เรามีนี้

มีสอนครบทุกฟังชั่นหรือยังครับ

ส่วนตัวเคยใช้งานมาเกือบทุกฟังก์ชันแล้วครับ กำลังเขียนคู่มืออยู่ ทำงานประจำด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลา ตอนนี้อาสัยตอบตามที่มีกระทู้ถามมาก่อนครับ

คือผมยังงงอยู่น่ะครับ
นี้โค้ดทั้งหมดของผม

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <MCP3008.h>
#include <ESP8266WiFi.h> //เรียกใช้ไลเบอรี่
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0  // กำหนดช่องพินของเซนเชอร์ ขาD3
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 11 ชื่อ ของเซ็นเชอร์ที่ใช้
#define BLYNK_PRINT DebugSerial
#define CS_PIN 15
#define CLOCK_PIN 14
#define MOSI_PIN 13
#define MISO_PIN 12
MCP3008 adc(CLOCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, CS_PIN);
int sensorValue = 0;
int sensorPin = A0;
char RelayPin = 2; //ขาD4 ปั๊มน้ำรดน้ำ ในถังผสม
char Relay1 = 16; //ขาD2 ปั๊มน้ำถัง A
char Relay2 = 5; //ขาD0 ปั๊มน้ำถัง B
char Relay3 = 4; //ขาD0 ปั๊มน้ำถังผสม

char auth[] = "34r2TCne4O8RuuWxkohVrv_sQwKHEDbe";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "vivo1606";
char pass[] = "9876543210";
BlynkTimer timer;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void myTimerEvent()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(h) || isnan(t))
 {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 else
 {
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.println(t);
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V4, t); }
}
void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(sensorPin, INPUT);
 pinMode(RelayPin, OUTPUT);
 digitalWrite(RelayPin, HIGH);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
  pinMode(Relay3, OUTPUT);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 Blynk.connect();
 dht.begin();

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);

 timer.setInterval(2000L, myTimerEvent);
}


BLYNK_WRITE(V1)
{
 
}
BLYNK_WRITE(V3)
{
 
}
BLYNK_WRITE(V6)
{
 if (param.asInt() == 1) {
  digitalWrite(Relay3, LOW);

 } else {
  digitalWrite(Relay3, HIGH);

 }
 delay(1000);
}
void loop()
{
 float EC = adc.readADC(0);
 Blynk.virtualWrite(V2, EC);
 Serial.print("EC = " );
 Serial.println(adc.readADC(0));
 
 sensorValue = analogRead(A0);

 if (sensorValue >= 640 && sensorValue <= 1024)
 {
  Serial.println(sensorValue);

  digitalWrite(RelayPin, HIGH);
  delay(1500);


 }
 else {
  Serial.println(sensorValue);
  digitalWrite(RelayPin, LOW);
  delay(1000);

 }

 delay(1000);

 Serial.print("Sensor = " );
 Serial.println(sensorValue);


 Blynk.run();
 timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}

คือผมต้องการให้ปั๊มน้ำสองตัวทำงานแค่5วิ ของBLYNK_WRITE(V1) ,BLYNK_WRITE(V3)
ผมควรทำไงครับ

image
ผมอยากรู้ว่าในส่วนที่วงไว้นี้คือV2นี้คือตัวไหนในแอพBlynkหรอครับ


โค้ดที่พี่บอกมานี้มีเท่านี้ใช้มั้ยครับ
(ขอบคุณครับ)

ต้องอ้างอิงเวลาจาก ฟังก์ชันนี้ครับ

ส่วนนี้เป็นการใช้ display เพื่อแสดงเวลาในการนับครับเราไม่รู้ว่ามันนับเวลาไปถึงไหนแล้วเราเลยเอา display มากำหนดเป็น v2 เพื่อดูว่ามันนับไปเท่าไหร่แล้วครับ

ขอบคุณค้าบบ

แก้ไขหน่อยครับๆ ให้อ้างอิงจากฟังก์ชันนี้นะ

timer.setInterval(1000L, countCharger); คำสั่งนี้จะเข้าไปทำงานในฟังก์ชันนี้ ทุกๆ 1 วินาที

ตัวอย่างโดยประมาณที่จะหน่วง 5 วิ

int x_time = 0;
bool _x_time = false;
BLYNK_WRITE(V1)
{
  int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time = 0;
  _x_time = true;
pump = HIGH; //สั่ง เปิด ปั๊ม
}else{
   _x_time = false;
}

}

void countCharger(){

if(_x_time == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time > 5) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5
pump = LOW; //สั่ง ปิด ปั๊ม
Blynk.virtualWrite(V1, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
_x_time = false;
}
}

}

ผมเขียนคร่าวๆ นะครับลองไปเติมต่อเอง

ขอบคุณมากๆเลยครับ

พี่ครับ ผมลองเติมต่อแล้วแต่ก็ยังใช้งานได้ไม่ได้ ขารีเลย์เข้าขาไหนผมงงหมดเลยครับ

เอาโค้ตมาคุยกันครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <MCP3008.h>
#include <ESP8266WiFi.h> //เรียกใช้ไลเบอรี่
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0  // กำหนดช่องพินของเซนเชอร์ ขาD3
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 11 ชื่อ ของเซ็นเชอร์ที่ใช้
#define BLYNK_PRINT DebugSerial
#define CS_PIN 15
#define CLOCK_PIN 14
#define MOSI_PIN 13
#define MISO_PIN 12
MCP3008 adc(CLOCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, CS_PIN);
int sensorValue = 0;
int sensorPin = A0;
char RelayPin = 12; //ขาD4 ปั๊มน้ำรดน้ำ ในถังผสม
char Relay1 = 17; //ขาD2 ปั๊มน้ำถัง A
char Relay2 = 5; //ขาD0 ปั๊มน้ำถัง B
char Relay3 = 4; //ขาD0 ปั๊มน้ำถังผสม

char auth[] = "34r2TCne4O8RuuWxkohVrv_sQwKHEDbe";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "vivo1606";
char pass[] = "9876543210";
BlynkTimer timer;
BlynkTimer sensor;     // Timer object for the DHT sensor
BlynkTimer charger;    // Timer object for the charger

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int x_time = 16;
bool _x_time = false;
int chargeCounter = 0;
int chargeTime = 2;
int pump = LOW;
int x_time1 = 0;
bool _x_time1 = false;
int chargeCounter1 = 0;
int pump1 = LOW;
void myTimerEvent()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(h) || isnan(t))
 {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 else
 {
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.println(t);
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V4, t); }
}
void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(sensorPin, INPUT);
 pinMode(RelayPin, OUTPUT);
 digitalWrite(RelayPin, HIGH);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
  pinMode(Relay3, OUTPUT);
 
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 Blynk.connect();
 dht.begin();

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);

 timer.setInterval(5050L, myTimerEvent);
 timer.setInterval(1000L, countCharger);
 timer.setInterval(1000L, countCharger1);
}

void countCharger()
{
  
  if(_x_time == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time > 5) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5
pump = LOW;
Blynk.virtualWrite(V1, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
_x_time = false;
}
}
  
}
void countCharger1()
{
  
  if(_x_time1 == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time1++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time1 > 5) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5
pump1 = LOW;
Blynk.virtualWrite(V3, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V11, chargeCounter1);
_x_time1 = false;
}
}
  
}
BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time = 16;
  _x_time = true;
}else{
   _x_time = false;
          // Set the internal counter value in second
  chargeCounter = chargeTime;
  Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
}
}
BLYNK_WRITE(V3)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time1 = 0;
  _x_time1 = true;
}else{
   _x_time1 = false;
           // Set the internal counter value in second
  Blynk.virtualWrite(V11, _x_time1);
}
}
BLYNK_WRITE(V6)
{
 if (param.asInt() == 1) {
  digitalWrite(Relay3, LOW);

 } else {
  digitalWrite(Relay3, HIGH);

 }
 delay(1000);
}
void loop()
{
 float EC = adc.readADC(0);
 Blynk.virtualWrite(V2, EC);
 Serial.print("EC = " );
 Serial.println(adc.readADC(0));
 
 sensorValue = analogRead(A0);

 if (sensorValue >= 640 && sensorValue <= 1024)
 {
  Serial.println(sensorValue);

  digitalWrite(RelayPin, HIGH);
  delay(1500);


 }
 else {
  Serial.println(sensorValue);
  digitalWrite(RelayPin, LOW);
  delay(1000);

 }

 delay(1000);

 Serial.print("Sensor = " );
 Serial.println(sensorValue);


 Blynk.run();
 timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}

ปุ่มกดในแอพตอนนี้กดค้างล่ะดับเองประมาณ5วิแล้วครับ แต่ไฟของรีเลย์ไม่ขึ้นขณะทำการกดครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <MCP3008.h>
#include <ESP8266WiFi.h> //เรียกใช้ไลเบอรี่
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0  // กำหนดช่องพินของเซนเชอร์ ขาD3
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 11 ชื่อ ของเซ็นเชอร์ที่ใช้
#define BLYNK_PRINT DebugSerial
#define CS_PIN 15
#define CLOCK_PIN 14
#define MOSI_PIN 13
#define MISO_PIN 12
MCP3008 adc(CLOCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, CS_PIN);
int sensorValue = 0;
int sensorPin = A0;
char RelayPin = 12; //ขาD4 ปั๊มน้ำรดน้ำ ในถังผสม
char Relay1 = 17; //ขาD2 ปั๊มน้ำถัง A
char Relay2 = 15; //ขาD0 ปั๊มน้ำถัง B
char Relay3 = 4; //ขาD0 ปั๊มน้ำถังผสม

char auth[] = "34r2TCne4O8RuuWxkohVrv_sQwKHEDbe";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "vivo1606";
char pass[] = "9876543210";
BlynkTimer timer;
BlynkTimer sensor;     // Timer object for the DHT sensor
BlynkTimer charger;    // Timer object for the charger

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int x_time = 16;
bool _x_time = false;
int chargeCounter = 0;
int chargeTime = 2;
int pump = LOW;
int x_time1 = 0;
bool _x_time1 = false;
int chargeCounter1 = 0;
int pump1 = LOW;
void myTimerEvent()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(h) || isnan(t))
 {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 else
 {
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.println(t);
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V4, t); }
}
void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(sensorPin, INPUT);
 pinMode(RelayPin, OUTPUT);
 digitalWrite(RelayPin, HIGH);
 pinMode(x_time, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
  pinMode(Relay3, OUTPUT);
  digitalWrite(x_time, HIGH);
 
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 Blynk.connect();
 dht.begin();

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);

 timer.setInterval(5050L, myTimerEvent);
 timer.setInterval(1000L, countCharger);
 timer.setInterval(1000L, countCharger1);
}

void countCharger()
{
  
  if(_x_time == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time > 5) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5
pump = LOW;
digitalWrite(x_time, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V1, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
_x_time = false;
}
}
  
}
void countCharger1()
{
  
  if(_x_time1 == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time1++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time1 > 5) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5
pump1 = LOW;
Blynk.virtualWrite(V3, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V11, chargeCounter1);
_x_time1 = false;
}
}
  
}
BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time = 16;
  _x_time = true;
   digitalWrite(x_time, LOW);
}else{
   _x_time = false;
          // Set the internal counter value in second
  chargeCounter = chargeTime;
  digitalWrite(x_time, HIGH);
  Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
}
}
BLYNK_WRITE(V3)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time1 = 0;
  _x_time1 = true;
}else{
   _x_time1 = false;
           // Set the internal counter value in second
  Blynk.virtualWrite(V11, _x_time1);
}
}
BLYNK_WRITE(V6)
{
 if (param.asInt() == 1) {
  digitalWrite(Relay3, LOW);

 } else {
  digitalWrite(Relay3, HIGH);

 }
 delay(1000);
}
void loop()
{
 float EC = adc.readADC(0);
 Blynk.virtualWrite(V2, EC);
 Serial.print("EC = " );
 Serial.println(adc.readADC(0));
 
 sensorValue = analogRead(A0);

 if (sensorValue >= 640 && sensorValue <= 1024)
 {
  Serial.println(sensorValue);

  digitalWrite(RelayPin, HIGH);
  delay(1500);


 }
 else {
  Serial.println(sensorValue);
  digitalWrite(RelayPin, LOW);
  delay(1000);

 }

 delay(1000);

 Serial.print("Sensor = " );
 Serial.println(sensorValue);


 Blynk.run();
 timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}

ตอนนี้รีเลย์ทำงานแล้วครับ แต่ปัญหาคือพอกดปุ่มให้ทำงานในแอพพอถึงระยะปิดเองก้ปกติ แต่พอจะกดทำงานอีกรอบรีเลย์ก็ไม่ทำงานแล้วครับ

ทำงานอีกรอบอยู่ใน loop ไหนครับ