มาสร้างชุด แสดงสถานะสัญญาณ WiFi + Internet + ESP32 กันเถอะ

สำหรับโครงงานในกระทู้นี้ผมก็จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในการสร้างชุดแสดงสถานะสัญญาณ WiFi + Internet โดยใช้ ESP32 กันครับ

ในส่วนของตัวโค้ดนั้นก็ยังใช้โค้ดในชุดเดิมๆ ของผมที่เคยทำมา ก็คือใช้ WiFi Manager และ blynk เป็นตัวหลักอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่เพิ่มเติมส่วนประกอบต่างๆเข้าไปเท่านั้นเอง

ความต้องการของ Project
ARDUINO IDE 1.8.7-1.8.9
Board Manager ESP32 Version 1.0.3
Library

Code (Update 24_01_2563 11:37)

#include <FS.h>          //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม

#include <WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <WiFiClient.h>


//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ArduinoJson.h>    //Ver 5.13.4  //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
#include <BlynkSimpleEsp32.h>     // Blynk_Release_v0.6.1 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//------------------------------    การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk     ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial
int blynkIsDownCount = 0;

char blynk_token[34] = "lE0j-VJUuIZ3mBZYfpcHqCT36ak29gdU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่

BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk

//---------------------------------- กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32 --------------------------------------------//

const int Ledblynk = 2;           // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 23;        // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//bool shouldSaveConfig = false;

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้--------------  (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่) ----------//
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//-------------------------------------------IO Extender ---PCF8574-------------------------------------------------------//
#include "PCF8574.h"          //โหลดไลบารี่ ของ PCF8574 มาใช้งาน
//PCF8574 pcf8574_3(0x3C);//ตัวที่ 3
//PCF8574 pcf8574_2(0x3A); //ตัวที่ 2
PCF8574 pcf8574_1(0x38); //ตัวที่ 1
unsigned long timeElapsed;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
long rssi;
int rssiled;


//---LED แสดงสถานะ Internet โดยแนวคิดคือ วนลูป loop ให้ ESP8266 ติดต่อ www.google.co.th ไปเรื่อยๆ ถ้า LED ติด แสดงว่า Internet มา --//

const char* host = "www.google.co.th";  //ต้องการให้ส่งการติดต่อไปยัง Website นี้


TaskHandle_t Task1;
TaskHandle_t Task2;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************    void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

void setup() {

 //-------IO NODE MCU Esp32-------//
 pinMode(Ledblynk, OUTPUT);   //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
 pinMode(AP_Config, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา AP_Config เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config


 // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
 digitalWrite(Ledblynk, LOW);//ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน

 //-------------------------------//

 pcf8574_1.begin();//เริ่ม Begin ก่อนแล้วค่อยกำหนดขา
 timeElapsed = millis();
 pcf8574_1.pinMode(P0, OUTPUT);
 pcf8574_1.pinMode(P1, OUTPUT);
 pcf8574_1.pinMode(P2, OUTPUT);
 pcf8574_1.pinMode(P3, OUTPUT);
 pcf8574_1.pinMode(P4, OUTPUT);
 // pcf8574_1.pinMode(P5, OUTPUT);

 pcf8574_1.digitalWrite(P0, 1);
 pcf8574_1.digitalWrite(P1, 1);
 pcf8574_1.digitalWrite(P2, 1);
 pcf8574_1.digitalWrite(P3, 1);
 pcf8574_1.digitalWrite(P4, 1);
 // pcf8574_1.digitalWrite(P5, 1);


 Serial.begin(115200);
 //-------------------------------//

 //*************************  การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32  ************//

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 if (SPIFFS.begin(true)) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }
 //end read
 Serial.println(blynk_token);

 //*************************  จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32  **********//

 //**************************    AP AUTO CONNECT  ********************************************//

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 34);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);


 for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(Ledblynk, LOW);
  delay(500);
  Serial.print (String(i) + " ");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }


 if (digitalRead(AP_Config) == LOW) {
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  Serial.println("Button Pressed");//แสดงข้อความใน Serial Monitor  // wifiManager.resetSettings();//ให้ล้างค่า SSID และ Password ที่เคยบันทึกไว้
  wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); //load the flash-saved configs
  esp_wifi_init(&cfg); //initiate and allocate wifi resources (does not matter if connection fails)
  delay(2000); //wait a bit
  if (esp_wifi_restore() != ESP_OK)

  {
   Serial.println("WiFi is not initialized by esp_wifi_init ");


  } else {
   Serial.println("WiFi Configurations Cleared!");

  }
  //continue
  //delay(1000);
  //esp_restart(); //just my reset configs routine...


 }

 wifiManager.setTimeout(60);
 //ใช้ได้ 2 กรณี
 //1. เมื่อกดปุ่มเพื่อ Config ค่า AP แล้ว จะขึ้นชื่อ AP ที่เราตั้งขึ้น
 //  ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
 //  ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
 //2. ช่วงไฟดับ Modem router + MCU จะดับทั้งคู่ และเมื่อมีไฟมา ทั้งคู่ก็เริ่มทำงานเช่นกัน
 //  โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
 //  ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
 //  ถ้า Modem router Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
 //  ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว ได้ ระบบจะทำงานปกติ

 if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ESP32 AP CONFIG")) {
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  delay(3000);
  //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
  ESP.restart();//แก้ เดิม ESP.reset(); ใน Esp8266
  delay(5000);

 }


 Serial.println("Connected.......OK!)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue());


 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["blynk_token"] = blynk_token;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");

  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

  }
  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  //end save
 }

 //**************************  จบ  AP AUTO CONNECT  *****************************************//
 Serial.println("local ip"); //แสดงข้อความใน Serial Monitor
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 Serial.println("gateway");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.gatewayIP());
 Serial.println("subnetMask");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.subnetMask());
 Serial.println("SSID");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.SSID());
 Serial.println("Password");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.psk());
 // Blynk.config(blynk_token);////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server แบบปกติ
 Blynk.config(blynk_token, server, port);
 ////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server*********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม, server, port แค่นี้จบ timer.setInterval(30000L, reconnecting); //Function reconnect

 //ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 30 วินาที
 //create a task that will be executed in the Task1code() function, with priority 1 and executed on core 1
 xTaskCreatePinnedToCore(
  Task1code,  /* Task function. */
  "Task1",   /* name of task. */
  10000,    /* Stack size of task */
  NULL,    /* parameter of the task */
  1,      /* priority of the task ตัวเลขน้อยสำคัญน้อย*/
  &Task1,   /* Task handle to keep track of created task */
  1);     /* pin task to core 1 */
 delay(500);


 //create a task that will be executed in the Task1code() function, with priority 1 and executed on core 1
 xTaskCreatePinnedToCore(
  Task2code,  /* Task function. */
  "Task2",   /* name of task. */
  10000,    /* Stack size of task */
  NULL,    /* parameter of the task */
  1,      /* priority of the task ตัวเลขน้อยสำคัญน้อย*/
  &Task2,   /* Task handle to keep track of created task */
  1);     /* pin task to core 1 */
 delay(500);}


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************  จบ void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//Task1_code
void Task1code( void * pvParameters ) {

 // pcf8574_1.begin();//เริ่ม Begin ก่อนแล้วค่อยกำหนดขา
 // timeElapsed = millis();
 // pcf8574_1.pinMode(P0, OUTPUT);
 // pcf8574_1.pinMode(P1, OUTPUT);
 // pcf8574_1.pinMode(P2, OUTPUT);
 //
 //
 // pcf8574_1.digitalWrite(P0, 1);
 // pcf8574_1.digitalWrite(P1, 1);
 // pcf8574_1.digitalWrite(P2, 1); for (;;) {


  rssi = WiFi.RSSI();

  rssiled = ((((rssi * 100) / -127) - 100) * -1);// ทำให้เป็น % ความแรงของ WiFi จะดูง่ายกว่า

  if (rssi < 0 ) {
   //เชคระดับสัญญาณ WiFi >= 60%
   if (rssiled >= 60 ) {

    pcf8574_1.digitalWrite(P0, 0);
    delay(20);

   } else {
    pcf8574_1.digitalWrite(P0, 1);
    delay(20);

   }
   //เชคระดับสัญญาณ WiFi >= 50%
   if (rssiled >= 50 ) {
    pcf8574_1.digitalWrite(P1, 0);
    delay(20);

   } else {
    pcf8574_1.digitalWrite(P1, 1);
    delay(20);

   }
   //เชคระดับสัญญาณ WiFi 0-30%
   if (rssiled >= 30 ) {
    pcf8574_1.digitalWrite(P2, 0);
    delay(20);


   } else {
    pcf8574_1.digitalWrite(P2, 1);
    delay(20);
   }
  }

  //Serial.println(rssi);
  if (rssi == 0 ) {
   pcf8574_1.digitalWrite(P0, 1);
   pcf8574_1.digitalWrite(P1, 1);
   pcf8574_1.digitalWrite(P2, 1);

  }


  delay(500);
  yield(); }
}
//Task2_code
void Task2code( void * pvParameters ) {

 // Serial.print("Task2 running on core ");
 // Serial.println(xPortGetCoreID());
 // pcf8574_1.begin();//เริ่ม Begin ก่อนแล้วค่อยกำหนดขา
 // timeElapsed = millis();
 // pcf8574_1.pinMode(P3, OUTPUT); for (;;) {

  WiFiClient client;
  if (client.connect(host, 80))
  {
   //Serial.println("connected");
   pcf8574_1.digitalWrite(P3, 0);
   client.stop();
   delay(500);
  }
  else {
   //Serial.println("connection failed!");
   pcf8574_1.digitalWrite(P3, 1);
   client.stop();

  }
  delay(2000);


 }
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************    void Loop    ***************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


void loop() {


 //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
 if (Blynk.connected())
 {
  Blynk.run();
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  pcf8574_1.digitalWrite(P4, 0);

 } else {

  digitalWrite(Ledblynk, LOW);
  pcf8574_1.digitalWrite(P4, 1);
  delay(200);
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  pcf8574_1.digitalWrite(P4, 0);
  delay(100);

 }
 //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

 timer.run();//ให้เวลาของ Blynk ทำงาน

 delay(100);}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************   จบ void Loop    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
void reconnecting()
{
 if (!Blynk.connected())
 {
  blynkIsDownCount++;
  BLYNK_LOG("blynk server is down! %d times", blynkIsDownCount);
  Blynk.connect(5000);
 }
}


BLYNK_CONNECTED()
{

 Blynk.syncAll();//ให้ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดล่าสุดจาก Blynk Server

}

ทดสอบ ESP32 WiFiManager ว่าใช้งานได้ครอบคลุมทุกเงื่อนไขหรือไม่ เป็นการทำให้สมาชิก https://eleceasy.com/ ที่สนใจเรื่องนี้ได้มั่นใจครับว่า มันใช้งานได้แน่นอน Code ทุก Post เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผม Update ใหม่หมดแล้วนะครับ สมาชิกหรือผู้ที่แวะเข้ามาดูสามารถ Copy ใหม่ได้

1 Like